Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0664/GA, 12 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/664/GA

betreft: [klager] datum: 12 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 november 2009 van de beklagcommissie bij het justitieel medisch centrum Haaglanden te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 16 juni 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam-Overamstel.

Klager die op het juiste adres is opgeroepen en de mogelijkheid had om op eigen gelegenheid naar de zitting te gaan, is niet ter zitting verschenen.

Klagers raadsvrouw mr. H.M.S. Cremers heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

De directeur van het medisch centrum Haaglanden is evenmin ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat a. de luchtroosters in klagers cel verstopt zijn en b. door een defect aan de afstandsbediening kon klager niet adequaat op de oproepbel drukken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot a:
De gaatjes van het luchtrooster waren verstopt. De verpleegkundigen noch de onderhoudsmonteur kon(den) de vastgelopen onderdelen in beweging krijgen. De directeur is schromelijk tekort geschoten in de uitoefening van de zorgplicht. De buitentemperatuur
kan gemakkelijk oplopen tot 35 °C of hoger. Hierdoor ontstaat een tekort aan zuurstof en krijgt men problemen met ademhalen.

Met betrekking tot b:
Klager was geopereerd aan zijn rug en had hechtingen. Hij had morfine nodig voor de pijn. De afstandsbediening werkte niet. Klager kon niet op de bel drukken. Het personeel heeft stokjes vastgemaakt aan een liniaal zodat klager wel bij de bel kon
komen.
Dit was geen adequaat middel. Klager heeft dit hulpmiddel vijf à zes dagen moeten gebruiken.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot a:
Klager doelt wellicht op het dichtgeslibde luchtrooster boven het raam. Het rooster boven het raam is niet meer in gebruik en daarom slecht onderhouden. De luchtverfrissing geschiedt via een luchtinlaat voor oude lucht die gezuiverd, gekoeld of
verwarmd
wordt om vervolgens door de luchtuitlaat weer in de patiëntenkamer geblazen te worden. Het onderhoud van dit systeem is uitbesteed aan de installateur die conform het onderhoudscontract de kwaliteit van de lucht binnen de patiëntenkamers meet en de
filters van het luchtverversingssysteem inspecteert en waar nodig vervangt. Bij hoge buitentemperaturen kan de temperatuur binnen het hele gebouw stijgen, omdat de luchtverversing de lucht wel koelt, maar niet werkt als een airco. Bij de directeur of
de
ondernemingsraad zijn geen klachten bekend zoals die door klager worden omschreven.
Met betrekking tot b:
Om het oproepsysteem werkend te houden voor patiënten die bedrust moeten houden zonder zich te mogen oprichten of dat niet kunnen, wordt een simpel doch doeltreffend hulpmiddel (een bewerkt PVC-buisje) verstrekt. Voordeel is dat het hulpmiddel lang,
maar licht, is en daarom niet snel zoek raakt tussen het beddengoed of per ongeluk op de grond valt. Uit klagers beklag wordt opgemaakt dat altijd direct of zo spoedig mogelijk gehoor is gegeven aan zijn hulpoproepen. Daarmee heeft de directeur aan
zijn
zorgplicht voldaan.

3. De beoordeling
Met betrekking tot a:
Uit de door de directeur verstrekte informatie is aannemelijk geworden dat het ventilatiesysteem adequaat werkte. Derhalve zal de beroepscommissie op dit punt klagers beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen.
Met betrekking tot b:
Uit de stukken is gebleken dat klager, die aan zijn rug geopereerd was en gebruik wilde maken van het oproepsysteem om morfine voor de pijn te vragen, enkel op een voor klager zeer lastige wijze, via een liniaal waaraan een pvc-buisje was vastgemaakt,
op de bel kon drukken. Door klager is gesteld dat dit vijf à zes dagen heeft geduurd. Dit is niet door de directeur betwist.
Uit het bovenstaande volgt dat de beroepscommissie het beroep op dit punt gegrond zal verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen en het beklag alsnog gegrond zal verklaren. Zij ziet geen reden om aan klager ter zake een
tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot a. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven