Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1102/GB - herziening, 22 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1102/GB – herziene uitspraak

Betreft: [klager] datum: 22 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 april 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager heeft verzocht om elektronische detentie (e.d.). Dit verzoek is afgewezen en klager is op 4 maart 2010 opgeroepen zich op 26 april 2010 te melden in de locatie Westlinge te Heerhugowaard voor het uitzitten van een hechtenisstraf van 14 dagen.
Uit
telefonische informatie is gebleken dat de hechtenisstraf nog niet ten uitvoer is gelegd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Door miscommunicatie en ruzie met de bewoner van het postadres is klager veel belangrijke poststukken misgelopen, waaronder de uitnodiging voor het intakegesprek. Een deel van de poststukken zijn
buiten klagers weten abrupt weggegooid zonder hierover met klager te overleggen. Om deze reden heeft klager het intakegesprek gemist.
Klager heeft wel op de brief van 13 november 2009 kunnen reageren omdat hij toen nog geen ruzie had met de desbetreffende persoon. Klager heeft het postkantoor en de selectiefunctionaris aangegeven dat de poststukken naar een ander postadres kunnen
worden gestuurd. Klager heeft dit ook aangegeven op de ‘elektronische detentiebrief’. Klager beroept zich op overmacht. Aan klager is geadviseerd de oproep om zich in een penitentiaire inrichting te melden af te wachten en hiertegen bezwaar aan te
tekenen. In verband met klagers vaste lasten, zijn vaste baan en de afspraken die hij met instanties heeft gemaakt over betalingen, kan hij zich het niet veroorloven om twee weken hechtenis te ondergaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft zich zonder opgave van redenen niet op 12 november 2009 voor een intakegesprek gemeld. Als gevolg daarvan vervalt de mogelijkheid tot deelname aan e.d.
Door
niet te verschijnen op het intakegesprek geeft klager blijk van zijn ongeschiktheid voor e.d. In de administratie van de selectiefunctionaris is niets bekend over een opgegeven wijziging van het postadres. De beslissing op het bezwaarschrift van 13
april 2010 werd daarom naar het oude adres gezonden en werd klaarblijkelijk door klager ontvangen.

4. De beoordeling
4.1. Bij beslissing van 5 juli 2010 heeft de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk in zijn beroep verklaard. Als grond daarvoor bevat de beslissing de volgende overweging: “Uit telefonische informatie is gebleken dat klager zich op 26 april 2010
daadwerkelijk heeft gemeld in de locatie Westlinge voor het ondergaan van de hechtenisstraf. Nu de aan klager opgelegde straf inmiddels is tenuitvoergelegd, heeft klager geen belang meer bij een verdere beoordeling van het beroep”.
Op 15 juli 2010 heeft klager telefonisch contact opgenomen met de secretaris van de beroepcommissie en gesteld dat hij zich niet heeft gemeld in de locatie Westlinge en zijn straf niet heeft uitgezeten. Evenmin is hem na 26 april 2010 een nieuwe oproep
verzonden. Vervolgens is contact opgenomen met de selectiefunctionaris. De selectiefunctionaris heeft op 16 juli 2010 de stelling van klager bevestigd. De eerdere telefonische mededeling dat klager zich zou hebben gemeld in de locatie Westlinge berust
op onjuiste informatie. Gelet op het voorgaande heeft klager dus een belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Om die reden gaat de beroepscommissie alsnog over tot een inhoudelijke beoordeling.

4.2. De locatie Westlinge te Heerhugowaard is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.3. Bij circulaire (kenmerk 5614792/09/DJI, hierna: de Circulaire) heeft de minister van Justitie zijn beleid kenbaar gemaakt omtrent de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf door middel van e.d. Deze circulaire is per 1 juli 2010 ingetrokken met
de volgende toelichting (Stcrt. 2010, nr. 10014): “ Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de personen die op 1 juli 2010 nog hun straf in Elektronische Detentie ondergaan en voor de personen die vóór 1 juli 2010 een oproep van de Penitentiaire
inrichting administratief (PIA) hebben ontvangen voor een intake Elektronische Detentie.” Bij de beoordeling van de onderhavige zaak is derhalve de circulaire nog van toepassing.

4.4. Vast is komen te staan dat klager niet is verschenen op het intakegesprek van 12 november 2009. Klager stelt de uitnodiging hiervoor niet te hebben ontvangen in verband met een ruzie met de bewoner van het postadres. Wat hier ook van zij, nu
niet is komen vast te staan dat klager tijdig een adreswijziging heeft doorgegeven aan de selectiefunctionaris, draagt hij het risico van een eventuele verkeerde adressering. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 22 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven