Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0497/TA, 20 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/497/TA

betreft: [klager] datum: 20 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.W.F. Klarenaar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 februari 2010 van de beklagcommissie bij FPC de Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 mei 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. [...], en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerker en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft a. de kamercontrole tijdens bezoek op 11/12 juli 2009 en b. de kamercontrole tijdens bezoek op 19 augustus 2009.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder a. en het beklag onder b. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft pas later beklag ingesteld over de kamercontrole op 11/12 juli 2009. De inrichting had hem juist gezegd nog te wachten met het indienen van een klacht, zodat de zaak eerst zou kunnen worden uitgezocht. Als klager direct in beklag gaat,
wordt hem verweten dat het te vroeg is.
Klager heeft diverse personeelsleden gesproken en niet duidelijk was waarom klagers kamer werd gecontroleerd. Klager heeft ook gesproken met het afdelingshoofd en toen is afgesproken dat het voortaan anders zou gaan. De hond zou bij binnenkomst van de
deur weggehouden worden, zodat het bezoek eerst weg kon gaan. De inrichting heeft zich echter niet aan de belofte gehouden. Ook de tweede keer kwam het personeel direct met de hond de kamer in.
Tijdens beide kamercontroles was zijn vriendin op bezoek en zij was bijna ontkleed. Klagers vriendin was erg boos. Zij was erg geschrokken van deze controles met gebruikmaking van een hond. Gelukkig komt zij komt nog wel op bezoek.
De raadsman geeft aan dat de regelgeving erg onduidelijk is en dat er betere afspraken moeten worden gemaakt. Direct na de eerste kamercontrole in juli 2009 had de inrichting betere afspraken moeten maken, maar dat is niet gebeurd. De inrichting heeft
onzorgvuldig gehandeld.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De eerste kamercontrole in juli 2009 vond plaats op verdenking van drugs bij een medepatiënt. Klager had geregeld contact met deze medepatiënt.
Controles met een hond moeten van te voren worden aangevraagd. Zodra een hond beschikbaar is, is het niet goed mogelijk om met allerlei andere zaken rekening te houden. In principe wordt bij een kamercontrole geen rekening gehouden met het
dagprogramma
van de betreffende patiënt.
De inrichting is er een voorstander van dat een patiënt eerst met het personeel contact opneemt alvorens beklag in te dienen. De inrichting zal dan ook geen ontvankelijkheidsverweer voeren.
De tweede controle in augustus 2009 betrof een periodieke controle en deze heeft willekeurig plaatsgevonden. Van te voren wordt geen overleg gevoerd met het personeel van de betreffende afdeling. De inrichting was niet op de hoogte van de afspraken die
klager met het afdelingshoofd zou hebben gemaakt. Het kan zijn dat in verband met de vakantie van het afdelingshoofd deze niet zijn doorgesproken. Er is vanuit de inrichting geen contact geweest met klagers vriendin over deze kwestie.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a.
De beroepscommissie acht de termijnoverschrijding van het beklag verschoonbaar, nu klager over de kamercontrole van 11/12 juli 2009 eerst een gesprek met personeelsleden en het afdelingshoofd heeft gehad en de zaak zou worden uitgezocht.
Op grond van artikel 29, eerste lid aanhef en onder a, Bvt is het hoofd van de inrichting bevoegd de persoonlijke verblijfsruimte van de verpleegde op de aanwezigheid van voorwerpen, die niet in zijn bezit mogen zijn, te onderzoeken indien dit
onderzoek
plaatsvindt in het kader van algemeen toezicht op de aanwezigheid van verboden voorwerpen in de persoonlijke verblijfruimten van de verpleegden.
Klagers kamer is op contrabande gecontroleerd, naar aanleiding van het vermoeden van drugs bij een medepatiënt met wie klager geregeld contact had. Deze kamercontrole heeft plaatsgevonden op het moment dat klagers vriendin op bezoek was. Klagers
vriendin was bijna ontkleed, op het moment dat er een aantal personeelsleden met een hond de kamer binnenkwam. Klagers vriendin is hier heel erg van geschrokken.
De beroepscommissie begrijpt dat klagers vriendin erg ontdaan is geweest van deze kamercontrole. Echter niet is gebleken dat enig recht van klager is geschonden en de beroepscommissie zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.

Ten aanzien van b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat het aanbeveling verdient indien de inrichting alvorens een kamercontrole in gang ter zetten nagaat wat de bezigheden zijn van de betreffende tbs-gestelde op het moment van de controle. Voorts was het
wellicht beter geweest als de inrichting na de tweede kamercontrole met klagers vriendin had gesproken over de gang van zaken bij deze kamercontroles.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag onder a. maar verklaart dit beklag ongegrond. Zij vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker voorzitter, prof.dr. F.A.M. Kortman en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 20 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven