Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0917/GB, 8 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/917/GB

Betreft: [klager] datum: 8 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 maart 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, op 14 juni 2010 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 september 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Fleddervoort te Veenhuizen, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een zeer beperkt beveiligingsniveau. Op 5 maart is hij geplaatst in de locatie
Norgerhaven, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is teruggeplaatst van de locatie De Fleddervoort naar de locatie Norgerhaven. Hij is teruggeplaatst omdat hij met zijn maat één uur eerder van het werk is vertrokken. Klager is van alle verloven altijd netjes teruggekeerd. Ook zijn klagers
urinecontroles altijd negatief. Klager stelt dat er minder verstrekkende sancties voorhanden waren teneinde op een passende wijze op te treden tegen zijn handelen. De motivering van de selectiefunctionaris dat door dit incident vaststaat dat klager
niet
kan omgaan met de aan hem verleende vrijheden komt ongefundeerd over.

Ter zitting van 14 juni 2010 is namens klager het volgende, zakelijk weergegeven aangevoerd. Klager is inderdaad wat eerder van zijn werk vertrokken. Dat is eenmalig gebeurd en het gaat om slechts anderhalf uur. De beslissing om klager daarvoor terug
te
plaatsen naar een gesloten inrichting is onredelijk en onbillijk, want dat is in strijd met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Klagers eerdere verloven zijn altijd goed verlopen en klager heeft nimmer positief gescoord op een
urinecontrole. Ook in de half open inrichting heeft klager zich correct gedragen. De conclusie dat klager niet met de gegeven vrijheden kan omgaan is dan ook onjuist. Het feit dat klager anderhalf uur eerder is weggegaan van het werk is te gering om de
terugplaatsing naar een gesloten inrichting te rechtvaardigen. Klager kwam in aanmerking voor elektronische detentie, maar dat kan door de terugplaatsing niet doorgaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Tijdens klager verblijf in de locatie De Fleddervoort is hij bij een particuliere werkgever geplaatst. Op 26 februari 2010 heeft klager zich onttrokken aan detentie. Zijn einde werktijd was 15.30 uur, echter klager heeft met een medegedetineerde
besloten om om 14.00 uur het pand te verlaten. Deze voortijdige beëindiging van de werktijd is zonder toestemming van de werkgever of de inrichting gedaan. Klager heeft hiermee aangegeven zich niet aan de gemaakte afspraken te kunnen houden. Deze
onttrekking is aanleiding geweest om klager uit de locatie De Fleddervoort te plaatsen. Na het weekendverlof heeft klager zich gemeld bij de inrichting en is na het aanzeggen van rapport ter herselectie aangeboden. Klager is daarop in de locatie
Norgerhaven geplaatst. Klager is niet uitgesloten van resocialisatie voor de toekomst. Hiervoor kan hij een verzoek doen bij het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de inrichting waar hij thans verblijft.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Norgerhaven is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Klager is naar aanleiding van één enkel incident met
een beperkte reikwijdte, namelijk het te vroeg terugkeren van het werk, teruggeplaatst van de locatie De Fleddervoort naar de locatie Norgerhaven. Uit het selectieadvies van de locatie De Fleddervoort blijkt dat klager niet eerder disciplinaire
straffen
of maatregelen zijn opgelegd. Er zijn thans ook overigens geen andere aanwijzingen naar voren gekomen die ten grondslag kunnen worden gelegd aan de bestreden beslissing. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal
worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 8 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven