Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1111/GB, 6 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1111/GB

Betreft: [klager] datum: 6 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.B. Baumgarten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 april 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaarschrift tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan elektronische detentie (e.d.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager dient een gevangenisstraf te ondergaan van 30 dagen. Klagers verzoek om
deelname aan e.d. is afgewezen. Op 18 juni 2010 is klager opgeroepen om zich op 12 juli 2010 te melden in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is zeer gemotiveerd om zijn straf door middel van e.d. te ondergaan. Hij is druk doende zijn leven weer op de rit te krijgen. Klager heeft niet zonder afmelding verstek laten gaan op het
intakegesprek. Hij heeft telefonisch doorgegeven dat hij verlaat zou zijn. Degene die hem naar de afspraak zou vervoeren liet op het laatste moment verstek gaan en klager heeft alles in het werk gesteld om vervangend vervoer te kunnen regelen om
alsnog
op de afspraak te kunnen verschijnen. Klager wil alsnog in de gelegenheid worden gesteld om het intakegesprek te voeren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is op 22 maart 2010 opgeroepen voor een intakegesprek op 31 maart 2010 in verband met e.d. Op genoemde datum gaf klager telefonisch aan dat hij niet in
de gelegenheid was zich op het overeengekomen tijdstip te melden voor het intakegesprek en dat hij een uur later zou verschijnen. Klager meldde zich echter ook niet op het in tweede instantie overeengekomen tijdstip. Eerst twee uur later dan in eerste
instantie gepland en een uur later dan in tweede instantie gepland, meldde klager zich. Als gevolg daarvan verviel voor klager de mogelijkheid tot deelname aan e.d. Reeds vóór het moment van het maken van afspraken, gaf klager blijk van zijn
ongeschiktheid voor deelname aan e.d. De door klager meegezonden verklaring is een afschrift van een reeds rond 18 februari 2010 door klager aan het CJIB gezonden brief. Klager is daarna opgeroepen voor het intakegesprek.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,
niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt
hierbij in aanmerking dat klager zonder duidelijke reden zich niet op de afgesproken tijdstippen heeft gemeld voor een intakegesprek. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 6 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven