Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1780/STA, 2 juli 2010, schorsing
Uitspraakdatum:02-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1780/STA

betreft: [klager] datum: 2 juli 2010

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende de provocerende opstelling
van
een staflid en de pogingen van medepatiënten en de staf om klager ‘achter de deur’ te krijgen

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 30 juni 2010 alsmede de telefonische inlichtingen van de secretaris van de beklagcommissie van 30 juni 2010, inhoudende dat nog geen
klaagschrift is ontvangen en dat het verzoek als klaagschrift zal worden aangemerkt.

1. De standpunten
Verzoeker heeft zijn verzoek als volgt toegelicht. Aan verzoeker is door een staflid medegedeeld dat een medepatiënt uit zijn dak tegenover de staf is gegaan omdat verzoeker in zijn wasbeurt voor is gegaan. Op die bewuste dag heeft niemand verzoeker
hierover benaderd. De aanvaring van de betreffende medepatiënt met de staf had een andere reden. De betreffende medepatiënt heeft in samenspraak met de staf meermalen getracht verzoeker de schuld te geven voor de boosheid van weer een andere patiënt
met
als doel verzoeker ‘achter de deur’ te krijgen. Verzoeker heeft met de ochtenddienst hierover gesproken en gezegd dat hij altijd met medepatiënten overleg pleegt over de wasbeurten. De bewering van het staflid dat het anders zit is een provocatie. Het
is niet de bedoeling dat stafleden liegen in samenspraak met patiënten.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt het volgende naar voren. Het schorsingsverzoek richt zich niet op enige beslissing die voor schorsing in aanmerking komt. Het verzoek richt zich op bejegening dan wel voorvallen die in het
verleden hebben plaatsgevonden. Het hoofd van de inrichting onderstreept de opmerking van de voorzitter van de beroepscommissie in de beslissing van 18 juni 2010 (10/1672/STA) op een eerder schorsingsverzoek dat het geen zin heeft hierover
schorsingsverzoeken te blijven indienen.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat het verzoek zich richt op voorvallen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Nu er geen sprake (meer) is van een beslissing die thans nog wordt ten uitvoer gelegd, dient het verzoek, nu het niet (meer) tot het door
verzoeker beoogde resultaat kan leiden, te worden afgewezen.

De voorzitter verwijst nogmaals naar de opmerking in de uitspraak van 18 juni 2010 (10/1672/STA) dat het geen zin heeft schorsingsverzoeken over voorvallen die zich in het verleden hebben voorgedaan te blijven indienen. Klager heeft in die procedure
kenbaar gemaakt dat hij de mogelijkheid om schorsing te vragen zal gebruiken om de bejegening van de inrichting jegens hem in kaart te brengen. Dat is een belang waarvoor de schorsingsprocedure niet is bedoeld. Verzoeker heeft in de afgelopen periode
vele malen verzoeken tot schorsing gedaan. Vrijwel steeds betrof het incidenten die in het verleden lagen en waarin voor de schorsingsvoorzitter geen taak is weggelegd. Onderhavig schorsingsverzoek vormt hierop geen uitzondering. Nu verzoeker
klaarblijkelijk de schorsingsprocedure gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld, zal de voorzitter nieuwe schorsingsverzoeken waarvan wordt vastgesteld dat deze slechts zien op incidenten in het verleden niet meer in behandeling
nemen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven