Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1672/STA, 18 juni 2010, schorsing
Uitspraakdatum:18-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1672/STA

betreft: [klager] datum: 18 juni 2010

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de - volgens verzoeker genomen - beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende
het blijven liegen over het te laat uitsluiten en het compenseren daarvan.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 18 juni 2010.Verder heeft de voorzitter kennisgenomen van de telefonische inlichtingen van 17 juni 2010 van de secretaris van de
beklagcommissie bij de inrichting, inhoudende dat nog geen klaagschrift is ontvangen en dat het verzoek als klaagschrift zal worden aangemerkt.

1. De standpunten
Verzoeker heeft zijn verzoek als volgt toegelicht.
De inrichting liegt glashard als zij zegt dat zo nu en dan enkele minuten te laat wordt uitgesloten en dat dit wordt gecompenseerd. Men komt in werkelijkheid veelvuldig te laat, hele blokken soms. Of dit werd gecompenseerd was tot voor twee dagen
geleden afhankelijk van wie er in dienst was. Verzoeker wordt geprovoceerd tot gedrag, waar men van hem verlangt dat elke keer moet bellen als het personeel zogenaamd te laat is. De inrichting heeft dit zelf aangegeven in de reactiie op zijn verzoek
10/1613/STA. Om dit beter in kaart te brengen zal verzoeker elke keer om schorsing vragen. Het provoceren is niet verenigbaar met bestaande gedragscodes van de Wet BIG.
Verzoeker vraagt daarom schorsing van het het besluit om voornoemde werkwijze voort te zetten.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt het volgende naar voren.
In de onderhavige zaak is in de optiek van de inrichting geen sprake van enige voor schorsing in aanmerking komende beslissing.
Ten overvloede wordt opgemerkt dat verzoeker op 16 juni 2010 tussen 13.00 en 14.00 uur per abuis niet is uitgesloten. Dezelfde dag is dit gemiste uur gecompenseerd door zijn gebruikelijke avonduitsluittijd met een uur te verlengen. Verzoeker is tussen
19.00 en 21.00 uur uitgesloten geweest. Verzoekers gebruikelijke uitsluittijd van zes uur en 15 minuten per dag is daarmee niet in het gedrang gekomen.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat het verzoek zich richt op voorvallen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Nu er geen sprake (meer) is van een beslissing die thans nog wordt ten uitvoer gelegd, dient het verzoek, nu het niet (meer) tot het door
verzoeker beoogde resultaat kan leiden, te worden afgewezen.

De voorzitter hecht er aan op te merken dat het daarom geen zin heeft hierover schorsingsverzoeken te blijven indienen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. P.C. Vegter, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 18 juni 2010

secretaris voorzitter

Naar boven