Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1157/GB, 1 juli 2010, beroep
Uitspraakdatum:01-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1157/GB

Betreft: [klager] datum: 1 juli 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.I.A. Schröder, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 april 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager heeft verzocht om deelname aan elektronische detentie (e.d.). Dit verzoek is
afgewezen en klager is op 24 maart 2010 opgeroepen zich op 3 mei 2010 te melden bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 dagen en heeft in het kader van deze vrijheidsstraf een selectiebeslissing ontvangen. Klager komt niet in aanmerking voor e.d. omdat zowel
het
gepleegde delict als het delictverleden van klager een mogelijk veiligheidsricio zou opleveren voor medewerkers van DJI bij het betreden van de woning van klager. Klager ontkent dat er sprake zou zijn van een veiligheidsrisico. Klager is veroordeeld
voor overtreding van de Opiumwet en niet voor een geweldsdelict. Ook in het geval klager zou zijn veroordeeld voor een geweldsdelict hebben de medewerkers niets te vrezen. Klager is geen agressief persoon. Klager is sinds 2006 niet met justitie in
aanraking geweest. Er is derhalve geen sprake van recente veroordelingen. Klager vraagt zich af wie dan nog wel bij klager op bezoek wilt komen, aangezien DJI altijd te maken zal hebben met mensen die eerder zijn veroordeeld.
Klager heeft een groot belang bij e.d. Hij heeft namelijk de zorg over zijn minderjarige zoon van 14 jaar oud. De moeder kan met geen mogelijkheid voor haar zoon zorgen. Zij is drugsverslaafd, dakloos en heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Er
is geen sprake van een goede relatie tussen de moeder en haar zoon. Zij hebben al ruim anderhalf jaar geen contact meer. Verder is klager zelfstandig ondernemer. Klager is werkzaam als marktkoopman. Hij en zijn zoon zijn voor hun levensonderhoud
hiervan
afhankelijk. Klager zal door de detentie in financiële problemen raken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Zowel het gepleegde delict als het delictverleden kunnen een mogelijk veiligheidsrisico opleveren voor medewerkers van DJI bij het betreden van de woning. Om die reden
is besloten klager niet in aanmerking te laten komen voor e.d. In verlengde hiervan is aan klager een oproep verzonden zich op 3 mei 2010 te melden in de locatie Westlinge. Het verzoek deze datum op te schorten is eveneens afgewezen. De
selectiefunctionaris ziet in hetgeen klager in zijn bezwaarschrift naar voren heeft gebracht, geen aanleiding de beslissing te heroverwegen.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld tot een gevangenisstraf, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris de bestreden beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. De selectiefunctionaris verwijst zonder nadere precisering naar het gepleegde delict van klager en zijn delictverleden. Zo
wordt niet duidelijk op grond van welke feiten en omstandigheden een veiligheidsrisico voor medewerkers van DJI moet worden aangenomen. Van het delictverleden van klager ontbreekt zelfs elk gegeven. Gelet hierop kan de bestreden beslissing van de
selectiefunctionaris wegens een motiveringsgebrek niet in stand blijven. De beroepscommissie zal de bestreden beslissing vernietigen. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak
binnen
een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 1 juli 2010

secretaris voorzitter

Naar boven