Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0646/GB, 24 juni 2010, beroep
Uitspraakdatum:24-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/646/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juni 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 februari 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek tot tenuitvoerlegging van de opgelegde vrijheidsstraf door toepassing van elektronische detentie (hierna: e.d.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is door de kantonrechter te Rotterdam veroordeeld tot 14 dagen hechtenis.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij heeft nooit aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor e.d. Klager heeft tijdens de intake alleen aangegeven dat hij de e.d. liever op een later tijdstip zou laten ingaan. De voorgestelde aanvangsdatum viel midden in de zomervakantie. Zijn
vrouw werkt en zijn vijf kinderen zouden gedurende de periode van e.d. dan net als klager ook binnen moeten zitten

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens de intake aangegeven zich niet te kunnen vinden in de voorgestelde datum van aansluiting, omdat deze viel binnen de schoolvakantie. In dat verband gaf klager aan niet meer geïnteresseerd te zijn in e.d. en dat zijn voorkeur uitging
naar tenuitvoerlegging en plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting. Daarmee gaf klager blijk van het feit dat hij niet bereid was zich te onderwerpen aan de voorwaarden verbonden aan de tenuitvoerlegging van e.d. als gevolg waarvan moet worden
gevreesd voor het mislukken van een eventuele tenuitvoerlegging in dat kader.

4. De beoordeling
4.1. Bij circulaire (kenmerk 5614792/09/DJI, hierna: de Circulaire) heeft de minister van Justitie zijn beleid kenbaar gemaakt omtrent de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf door middel van e.d.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hiertoe wordt overwogen dat klager, om op zich begrijpelijke redenen, zich niet kon vinden in de datum van aansluiting. Blijkens de toelichting heeft klager daarbij aangegeven om die reden niet meer geinteresseerd te zijn in e.d.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 24 juni 2010

secretaris voorzitter

Naar boven