Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0832/GB, 14 juni 2010, beroep
Uitspraakdatum:14-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/832/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juni 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Canatan, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 maart 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) zo dicht mogelijk bij Almere afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 december 2009 gedetineerd. Hij verblijft in unit 7 van de penitentiaire inrichtingen Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Blijkbaar is de afwijzing van klagers verzoek gebaseerd op het feit dat zijn zwangere vriendin inmiddels is bevallen en het feit dat klager frequent bezoek ontvangt. Daarbij is echter geen acht geslagen op het gemotiveerde verzoek van klagers raadsman
van 22 februari 2010.
Voorts wordt betwist dat er sprake is van geregeld bezoek, in het bijzonder van de vriendin van klager en zijn pasgeboren kind. Klagers vriendin heeft een bijstandsuitkering en draagt nu zelfstandig de zorg voor haar kind. Niet alleen zijn de
reiskosten
een zware aanslag op het beperkte budget (€ 28,40 per retourkaartje), maar de lange reistijd is met name schadelijk voor het welzijn van een pasgeborene. De selectiefunctionaris heeft in het geheel geen rekening gehouden met deze factoren.
De inrichting heeft positief gereageerd op klagers verzoek tot overplaatsing.
In casu is sprake van een volstrekt redelijk en voldoende gemotiveerd verzoek. De selectiefunctionaris voert geen geldige redenen aan waarom klager niet tegemoet kan worden gekomen. Het enkele feit dat de selectiefunctionaris geen noodzaak ziet tot de
overplaatsing maakt nog niet dat het geheel afgewezen moet worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers vriendin is inmiddels bevallen. De medische noodzaak, dat de vriendin niet of nauwelijks tot reizen in staat zou zijn, is daarmeekomen te vervallen.
Klager is diverse malen bezocht door familie en vrienden. Ook de vriendin van klager bleek tot driemaal toe in staat haar vriend te bezoeken. Gelet op de bezoekfrequentie ziet de selectiefunctionaris uit het oogpunt van het recht op ‘family life’ geen
noemenswaardige problemen.
Aangegeven wordt dat de vriendin van klager is aangewezen op een bijstandsuitkering. Teneinde het financiële leed te beperken, kan zij zich wenden tot de uitkeringsinstantie en verzoeken om toekenning van een tegemoetkoming in de reiskosten.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen
wordt een uitzondering gemaakt. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een deskundige.

4.3. Klager wordt vervolgd in het arrondissement Rotterdam. Hij is thans geplaatst in het h.v.b. te Vught. Dit is een plaatsing buiten het arrondissement van vervolging. Dat betekent dat in de motivering van de afwijzing klager in of nabij Almere te
plaatsen moet worden aangegeven waarom de daartoe door klager aangevoerde bezwaren tegen de plaatsing in Vught worden gepasseerd. Bij gebreke daarvan moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op14 juni 2010

secretaris voorzitter

Naar boven