Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0235/GA, 10 juni 2010, beroep
Uitspraakdatum:10-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/235/GA

betreft: [klager] datum: 10 juni 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2009 van de beklagcommissie bij de gevangenis/ISD voor vrouwen te Zwolle,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2010, gehouden in locatie De Berg te Arnhem, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voornoemde gevangenis, bijgestaan door [...], stagiaire.
Hoewel voor klaagsters vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie voor de duur van vijf dagen, wegens een positieve score op het gebruik van benzodiazepines na een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Klaagster heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klaagster is zelf op zoek gegaan naar de oorzaak van de score en heeft uitgelegd gekregen van de heer Vossenberg, verslavingsarts bij Tactus te Zutphen dat de uitslag een gevolg kan zijn van benzodiazepines die klaagster op doktersvoorschrift in
augustus 2009 nam. Ze wil in beroep omdat de uitleg niets hielp bij de directie of de beklagcommissie. Ze geloven haar niet.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur is op de hoogte van de brief van de heer Vossenberg, arts van Tactus verslavingszorg, maar deze arts is niet het laboratorium waar de directeur zich door laat informeren. Bij het opsturen van de buisjes van de urinecontrole gaat ook de
medicijnenlijst van de gedetineerde mee. Het laboratorium heeft aangegeven dat klaagster geen door de inrichting voorgeschreven medicijnen gebruikte die invloed konden hebben op de scores. Op de uitslagenstatus is te zien dat klaagster een aantal keren
negatief scoorde en plotseling positief op 15 september 2009. Dat is raar. Het kreatininegehalte is steeds laag. Klaagster heeft kennelijk steeds veel water gedronken. Op de ISD afdeling worden meerdere keren per week urinecontroles gehouden.
Gedetineerden die op die afdeling verblijven weten hoe ze zich moeten gedragen. Klaagster is een bekend gebruikster van diverse medicatie. Voor de score op 15 september 2009 maar ook daarna scoorde zij meermalen op het gebruik van benzodiazepines. Dat
de waarde van de scores schommelt, is niet vreemd door het wisselende kreatininegehalte. Het gaat om de ratio van het kreatininegehalte in relatie tot de afkapwaarde. Omdat klaagster op 15 september 2009 een hoge score liet zien ruim boven de
afkapwaarde van 200 en op dat moment geen door de inrichting voorgeschreven medicijnen gebruikte is zij gestraft.

3. De beoordeling
Klaagster ontkent voor de urinecontrole van 15 september 2009 medicatie te hebben gebruikt en heeft de heer Vossenberg, arts bij Tactus verslavingszorg, gevraagd te kijken naar de uitslagen van de urinecontroles. De arts geeft in een brief van 7
december 2009, voor zover van belang, het volgende aan: “In september is meerdere malen benzodiazepine in urine gevonden, waarbij op 7 en 10/9 (deze dagen gaven de testen géén benzodiazepine in een concentratie boven de afkapwaarde aan) de
kreatinineconcentratie vrij laag is. Het is niet helemaal uit te sluiten dat dit nog afkomstig is van de in augustus nog gebruikte temazepam.” En verderop in de brief: “De door u eerder gebruikte temazepam, is een middel met een vrij korte werkingsduur
en zou twee maanden na het laatste gebruik niet meer aantoonbaar moeten zijn.”

Uit het medicijnenpaspoort van klaagster is op te maken dat zij vanaf 30 juli 2009 zeven capsules temazepamum 10mg voorgeschreven heeft gekregen waarvan er dagelijks een diende te worden ingenomen. De einddatum van het gebruik van deze medicatie was,
zo
blijkt uit het medicijnpaspoort uit de inrichting, 6 augustus 2009, dus met het oog op de gewraakte scores op 15 september 2009 gelegen binnen de termijn van twee maanden als bedoeld in de brief van dr. Vossenberg van Tactus.

Gelet op de brief van de arts van Tactus verslavingszorg is de vraag aan de orde of het (“legale”) gebruik van temazepam begin augustus 2009 van invloed kan zijn geweest op de score op benzodiazepines op 15 september 2009. Deze vraag is noch in beklag
noch in beroep beantwoord. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de beslissing van de directeur tot oplegging van een disciplinaire straf aan klaagster bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk moet
worden
aangemerkt. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan
klaagster en zal deze vaststellen op € 37,50.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt van € 37,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en MA J. Schagen, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 10 juni 2010

secretaris voorzitter

Naar boven