Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0452/JB, 7 juni 2010, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/452/JB

Betreft: [klager] datum: 7 juni 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.F. Hoogervorst, namens

[...], geboren op [1991], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 12 februari 2010 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 april 2010, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord klager, [...], juridisch medewerker bij de dienst justitiële jeugdinrichtingen en de
selectiefunctionaris, [...].

Klagers raadsvrouw mr. N.F. Hoogervorst is niet ter zitting verschenen.

Het lid prof. dr. N.W. Slot was verhinderd om ter zitting te verschijnen en zal op grond van de stukken de zaak medebeoordelen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een opvangafdeling van het forensisch behandelcentrum Amsterbaken te Amsterdam, hierna Amsterbaken, afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 april 2008 preventief gehecht. Hij verbleef in de locatie Eikenstein en is op 4 december 2009 op een observatieafdeling (ForCa) geplaatst van de stichting Fentrop Teylingereind te Sassenheim, hierna Teylingereind. Na afloop van het
ForCa-traject is hij overeenkomstig het verzoek van klagers raadsvrouw geplaatst op een opvangafdeling van Teylingereind.

Op 22 januari 2010 heeft klagers raadsvrouw mr. N.F. Hoogervorst verzocht om klager over te plaatsen naar de j.j.i. Amsterbaken.

Klager is door het gerechtshof Amsterdam op 2 april 2010 wegens moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar, met aftrek van voorarrest. Volgens telefonische mededeling van het ressortsparket Amsterdam is tegen deze uitspraak beroep in
cassatie door of namens klager ingesteld.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is meerdere keren overgeplaatst, maar dit is de eerste keer dat hij zelf om overplaatsing heeft verzocht. Hij wil graag overgeplaatst worden naar Amsterdam, omdat dat beter is voor zijn ouders en hij dan dichter bij zijn eigen mensen is.
Zijn moeder is geopereerd in verband met een baarmoederverzakking en moet zeven weken revalideren. Het is voor zijn moeder heel zwaar om hem in Sassenheim te bezoeken. Zij werkt vier dagen per week. Als klager in Amsterdam gedetineerd zou zijn, zou
zijn
kleine zusje hem ook kunnen bezoeken. Het klopt niet dat klager bij overplaatsing weer opnieuw in fase 1 zou moeten beginnen. Youturn is landelijk en je behoudt de fase, waarin je was geplaatst. Plaatsing in Amsterdam zal klager rust en regelmaat
geven.
Zijn gedrag in Teylingereind is positief.
Het is klagers zorg of hij beroep in cassatie instelt of niet.

De selectiefunctionaris en de juridisch medewerker hebben het in beroep ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft vanuit de locatie Eikenstein al op 19 oktober 2009 verzocht om hem na de ForCa-plaatsing in Teylingereind op een opvangafdeling van Teylingereind te plaatsen. Dit verzoek is toegewezen. Vervolgens heeft klager op 22 januari 2010 verzocht
om
hem wederom over te plaatsen.
Klager verblijft in voorlopige hechtenis. De advocaat-generaal heeft negatief geadviseerd terzake van overplaatsing, omdat klager in korte tijd verschillende verblijfadressen heeft gehad en nu al weer naar een andere setting wil worden overgeplaatst.
Rust en regelmaat wordt voor klager van wezenlijk belang geacht. Om telkens mee te gaan in de wisselende wensen van klager en zijn omgeving gaat te ver, temeer omdat klager momenteel verblijft in een voor hem geschikte omgeving.
Contact is opgenomen met Teylingereind. Daar werd aangegeven dat klager al vele malen is overgeplaatst en dat in theorie in Amsterbaken hetzelfde programma zou kunnen worden geboden, maar dat het nadeel is dat klager in een nieuwe inrichting weer
opnieuw moet beginnen.
De selectiefunctionaris heeft de adviezen van de advocaat-generaal, Teylingereind en klagers belangen gewogen en heeft het verzoek afgewezen.

4. De beoordeling
Uit artikel 9, tweede lid aanhef en onder a, van de Bjj volgt dat de opvanginrichtingen bestemd zijn voor de onderbrenging van personen ten aanzien van wie een bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven, voor zover zij ten tijde van het begaan van het
strafbare feit waarvan zij worden verdacht, de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

Klager is op zestienjarige leeftijd in voorlopige hechtenis geplaatst en heeft na veroordeling door het gerechtshof op 2 april 2010 tot een gevangenisstraf van achttien jaar met aftrek volgens mededeling van het ressortsparket Amsterdam beroep in
cassatie ingesteld en is derhalve nog steeds preventief gehecht.

De beroepscommissie deelt de visie van klager dat nu Youturn als landelijke methodiek is ingevoerd het bij overplaatsing mogelijk moet zijn de behandeling op hetzelfde niveau voort te zetten. Het ministerie van Justitie wijst hier zelf op in zijn
publicaties op internet.
Overplaatsing naar een nieuwe omgeving met nieuwe medegedetineerden en nieuwe behandelaars zal volgens de beroepscommissie wel een periode van gewenning voor jongeren met zich brengen.
Een veelheid van overplaatsingen zal doorgaans een ongunstige invloed op het gewenningsproces hebben en enige vertraging in de behandeling met zich kunnen brengen.

Uit het advies van de advocaat-generaal, de inlichtingen van Teylingereind en de toelichting van de selectiefunctionaris en de juridisch medewerker ter zitting volgt dat klager recent meerdere keren is overgeplaatst en thans is geplaatst in een voor
hem
geschikte omgeving. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris ten tijde van het nemen van de beslissing in redelijkheid op het verstrekte advies en inlichtingen heeft mogen afgaan en kunnen beslissen tot afwijzing van klagers
verzoek om hem wederom over te plaatsen. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden van zijn familie is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen, gelet op de afstand tussen Sassenheim en Amsterdam.

Klager kan - zoals door de selectiefunctionaris is aangegeven - twee maanden na de afwijzing d.d. 12 februari 2010 opnieuw een verzoek tot overplaatsing indienen conform artikel 19, vierde lid, Bjj.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, R. van Benthem RA en prof. dr. N.W. Slot, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 juni 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven