Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3312/TB, 20 mei 2010, beroep
Uitspraakdatum:20-05-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3312/TB

betreft: [klager] datum: 20 mei 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 23 november 2009 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 april 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.Th.M. Zumpolle, en namens de Minister, [...] en [...], werkzaam bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en [...], behandelcoördinator bij FPC de Pompestichting te Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar een reguliere behandelinrichting afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Hij werd bij besluit van 8 mei 2003 geplaatst in een longstayvooorziening van de Pompestichting. Bij brief van 4
november 2009 heeft klager verzocht om overplaatsing naar een behandelingafdeling.
De Staatssecretaris heeft dit verzoek bij brief van 23 november 2009 afgewezen.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De afgelopen jaren is er een structurele verbetering geweest in het gedrag van klager en er hebben zich tot nu toe weinig incidenten voorgedaan. Klager heeft geen echte tweede behandelpoging gekregen. Na vier maanden werd een verzoek om plaatsing in de
longstay opgesteld. In verband met een vakantie van zijn vorige raadsman is geen beroep ingesteld tegen klagers longstayplaatsing. Klager is van mening dat hij in staat moet worden gesteld zijn behandeling te hervatten of anders dient nader onderzoek
te
worden ingesteld naar de mogelijkheden van een nieuwe behandeling. Klagers psychopathie is nog niet volledig onderzocht en niet alle behandelmogelijkheden zijn benut.
Klager heeft geen vertrouwen in een herbeoordeling zoals verwoord in het Beleidskader Longstay Forensische Zorg van 19 januari 2009 (beleidskader). Klager werd overvallen door het bezoek van psychiater [...]. Klager kent deze psychiater nog van zijn
verblijf op de longstay in FPC Veldzicht. Klager heeft met hem afgesproken dat hij contact zal opnemen na de uitspraak van de beroepscommissie in onderhavige zaak. Klager wil een onafhankelijk onderzoek door het Pieter Baan Centrum (PBC). De
Pompestichting is ten aanzien van klager niet objectief, gezien een eerdere beroepszaak bij de RSJ.
Het gesprek met de behandelcoördinator waar in de brief van 23 maart 2010 naar wordt verwezen betreft een verzoek van kennissen om te spreken over het feit dat er geen vooruitgang is in klagers behandeling. Klager heeft nu vrijheden op het terrein van
de inrichting.
Klager heeft de eerste drie jaar in der inrichting hasj en wiet gebruikt.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is voorgelegd aan de Pompestichting en deze zag geen aanleiding klager over te plaatsen naar een behandelafdeling. Uit een nadere toelichting van 22 december 2009 van de inrichting blijkt dat klager goed gedijt binnen
de geboden structuur, controle en toezicht, maar dat zich geen significante gedragsveranderingen hebben voorgedaan, die aanleiding zouden kunnen zijn hem over te plaatsen naar een behandelsetting. Zijn persoonlijkheidsstructuur blijft op de voorgrond
staan in zijn functioneren en zijn gedrag wordt bepaald door directe behoeftebevrediging. Er is geen sprake van behandelovereenstemming.
Veel tbs-gestelden zijn gebaat met een rustige longstay omgeving. Uit het laatste verlengingsadvies van 3 april 2009 komt naar voren dat klager sociaal wenselijk gedrag laat zien.

Drs.[...] heeft inhoudelijk de volgende toelichting gegeven.
In het kader van de herbeoordeling volgens het beleidskader is klager bezocht door een gedragsdeskundige. Klager wil niet meewerken aan genoemde herbeoordeling. Klagers onderliggende problematiek is onverminderd aanwezig. De laatste tijd is geen
middelengebruik bij klager aangetoond, maar er zijn wel vermoedens dat klager drugs gebruikt. Bij een kamercontrole sloeg een drugshond op meerdere plekken in klagers kamer aan, wat betekent dat er door de hond sporen van drugs zijn aangetroffen.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in haar overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uit de stukken en de inlichtingen van de behandelcoördinator van klager komt naar voren dat er geen sprake is van een constructieve samenwerkingsrelatie tussen klager en het multidisciplinaire behandelteam. Het ontbreekt klager aan de wens om daartoe
met de behandelaars in contact te treden. Klagers delictgevaarlijkheid is nog onverminderd aanwezig. Het delictrisico is de laatste jaren beperkt door de externe structuur en beveiliging, maar zonder de beschermende omgeving van de kliniek zal klager
naar alle waarschijnlijkheid opnieuw tot grensoverschrijdend gedrag komen. Diagnostisch gezien is er onverminderd sprake van een ernstige persoonlijkheidsstoornis met borderline, antisociale en narcistische kenmerken. Daarnaast zijn er op dit moment
geen nieuwe behandelmethoden voorhanden waarvan in klagers geval behandeleffect te verwachten zou zijn.

Voor de aannemelijkheid van klagers stelling dat hem onvoldoende behandeling is aangeboden wordt geen grond gevonden in de stukken die door de Staatssecretaris in het kader van de onderhavige procedure zijn ingebracht en in hetgeen ter zitting naar
voren is gebracht

De beroepscommissie acht in het algemeen een periodiek onderzoek door een commissie van externe deskundigen, zoals verzocht door klager, wenselijk, maar ziet geen aanleiding voor een dergelijk onderzoek ten aanzien van klager, gezien de uit de stukken
en de zitting naar voren komende behandelgeschiedenis van klager.
In het kader van het beleidskader zal voor alle tbs-gestelden met een longstaystatus die drie jaar of langer duurt een herbeoordeling plaatsvinden. Klager is daartoe reeds bezocht door een psychiater.

De beslissing tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 20 mei 2010

secretaris voorzitter

Naar boven