Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0236/TA, 27 mei 2010, beroep
Uitspraakdatum:27-05-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/236/TA

betreft: [klager] datum: 27 mei 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 januari 2010 van de beklagcommissie bij FPC 2landen te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 april 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. S.O. Roosjen, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], hoofd
behandeling, en [...], juridisch medewerker.

Bij brief van 2 mei 2010 heeft klager aangegeven dat er geen radiatorwaterbakjes komen om de luchtvochtigheid te optimaliseren. Bij brief van 21 mei 2010 heeft de inrichting aangegeven dat de luchtroosters in de ramen van de patiëntenkamers zijn
schoongespoten en dat kapotte binnenroosters zijn vervangen. De storing aan de verwarming van de afdeling Hof 2 is verholpen en de radiatorbakjes voor de patiëntenkamers zullen worden besteld.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde,:
a de beslissing van de directeur om klager niet toe te staan een pc op kamer te hebben;
b het functioneren van de ventilatie in de inrichting,
c de hygiëne in de doucheruimte;
d het personeelsbestand;
e het niet toekennen van een tegemoetkoming wegens de gegrondverklaring van het beklag betreffende de afwezigheid van een bibliotheek;
f het niet toekennen van een tegemoetkoming wegens de gegrondverklaring van het beklag betreffende de afwezigheid van een winkel;
g het ontbreken van gelegenheid tot volledige inzage in de regelgeving.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder a, c en d en het beklag onder b en g ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend voor de gegrondverklaring van het beklag onder e en f op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager legt een pleitnotitie over.

Klager heeft van de inrichting een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat patiënten die eerder toestemming voor de invoer van een pc hebben gekregen deze pc mogen behouden. Klager trekt zijn beroep op dit onderdeel in.
Ten aanzien van b:
Er is nog steeds geen verbetering in de ventilatie. De onderste luchtgaatjes van de luchtroosters zijn verstopt. Klager wil graag afvoer van vuile lucht en toevoer van schone lucht. De patiëntenraad heeft in haar vergadering van 17 februari 2010
aangegeven begrip te hebben voor de beperkingen van een oud gebouw, maar dat dient niet ten koste te gaan van de gezondheid van de bewoners.
Op het moment dat klager zijn klacht indiende was het ventilatiesysteem volstrekt onvoldoende.
De centrale verwarming op klagers afdeling werkt niet goed. Vooral ’s nachts is het warm op klagers kamer.

Ten aanzien van c:
Tussen de afscheiding van de douches is nu een stalen plint gelijmd. Door de schuine afvoer loopt nog steeds na vijf minuten douchen het water naar de andere kant. Het is een enorme wateroverlast en de kans is niet denkbeeldig dat er iemand uitglijdt.
Klager biedt aan om dit te repareren.
Ten aanzien van d:
Vooral in het begin is er sprake geweest van onderbezetting, maar dat is wel minder geworden Er was te weinig personeel om de orde en veiligheid te handhaven en klager voelde zich daardoor onveilig. Als er iets gebeurde op een andere afdeling werden
alle patiënten ingesloten.
Ten aanzien van e en f:
Er is niets veranderd en er is nog steeds geen sprake van een bibliotheek. Er liggen alleen 500 afgeschreven boeken.
De winkel is erg verbeterd, maar er zijn geen gezonde producten te koop. Ten tijde van het indienen van de klacht was er geen winkel.
De beklagcommissie heeft de klachten gegrond verklaard en geen tegemoetkoming toegekend. Alle patiënten hebben aan het eind van het jaar € 50,= gekregen als eindejaarsuitkering en dat is geen compensatie voor de opstartproblemen in de inrichting.
Klager
vindt een bedrag van € 50,= veel te laag.
Ten aanzien van g:
Er waren slechts kopieën van gedeelten van het handboek rechtspositie tbs-gestelden beschikbaar. Het handboek zelf lag niet ter inzage. Klager wilde graag de Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen inzien, maar deze was
niet beschikbaar. Volgens klager heeft hij om inzage gevraagd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van b:
Het lucht aan- en afvoersysteem is tijdens het verbouwingsproject in zijn geheel schoongemaakt en opnieuw ingeregeld. Op 23 juli 2009 is het systeem getest in opdracht van de Rijksgebouwendienst (RGD). Hierbij is de kwaliteit gecontroleerd en is
vastgesteld dat op één afzuigventilator na het systeem voldoet aan de norm. De nieuwe afzuigventilator is op 26 februari 2010 gemonteerd. Naar aanleiding van klachten van verschillende patiënten heeft de RGD de tekeningenset opgestuurd naar een
adviesbureau om te bezien of er ook lucht wordt hergebruikt. Op 26 maart 2010 is de rapportage verschenen en daaruit blijkt dat het systeem geen recirculatie kent. Het systeem voldoet aan de minimale normen. Het technisch rapport is voor iemand die
niet
is onderlegd in de bouwkunde moeilijk leesbaar.
Zodra er een beter leesbare versie komt zal dit aan de RSJ worden toegezonden.(zie Noot secretaris).
De directie zoekt thans naar andere mogelijkheden om het klimaat op de kamers van de patiënten te optimaliseren. Er zijn waterbakjes besteld om de luchtvochtigheid te bevorderen en de kapotte luchtroosters in de ramen van de patiëntenkamers zullen zo
spoedig mogelijk worden gerepareerd. Voorts blijkt de aanvoer en afvoer van de verwarming op afdeling Hof 2 te zijn omgedraaid. Dit zal worden hersteld.
Ten aanzien van c:
Het probleem met de douches speelt alleen op de unit, waar klager verblijft. Het was de directie niet bekend dat de aangebrachte afscheiding niet voldoet.
Ten aanzien van d:
In de beginperiode was er een behoorlijk personeelsverloop. Bij de inrichting is ook wel personeel uit penitentiaire inrichtingen te werk gesteld. Deze personeelsleden hadden echter geen eindverantwoordelijkheid. Voorts is gebruik gemaakt van een
uitzendbureau en nu is er nog een klein personeelstekort. Het is niet zo dat bij elk incident alle patiënten worden ingesloten. Op klagers afdeling is inmiddels vast personeel in dienst.
Ten aanzien van e en f:
De inrichting beschikt sinds december 2009 over een bibliotheek(ruimte), maar het aantal boeken is nog beperkt.
De winkel is in december 2009 open gegaan. Op de verblijfsafdelingen wordt door de patiënten zelf gekookt en hiervoor worden boodschappen besteld. Gezonde producten, zoals fruit, kunnen dus voor de hele afdeling op die manier worden besteld.
Aan alle patiënten is een financiële compensatie van € 50,= aangeboden voor het ondervonden ongemak ten gevolge van de opstartproblemen van de inrichting.
Ten aanzien van g:
Op het moment dat klager het beklag indiende was het handboek rechtspositie tbs-gestelden in herdruk en derhalve stond er op de verblijfsafdelingen een ordner met kopieën van de Bvt, de Rvt en een aantal ministeriële regelingen. Een groot gedeelte van
genoemd handboek is uitgeprint. Thans ligt het handboek in de bibliotheek.

3. De beoordeling
Ten aanzien van b:
Uit de stukken, die ten tijde van de behandeling ter zitting aanwezig waren, blijkt dat de ventilatie voorziening op een aantal onderdelen is aangepast, maar nog niet op alle. Uit de brief van de inrichting van 7 april 2010 blijkt dat de verwarming op
klagers afdeling, Hof 2, en een aantal luchtroosters op de kamers van patiënten nog moet worden hersteld.
Bij brief van 21 mei 2010 heeft de inrichting aangegeven dat dit inmiddels is gerealiseerd.

De persoonlijke verblijfsruimte dient op grond van artikel 7, eerste lid van de Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen (verder: de Regeling) voorzien te zijn van een regelbare verwarming. Niet is betwist dat ten tijde
van het beklag en de behandeling van het beroep ter zitting op klagers afdeling, Hof 2, de aan- en afvoer van de verwarming was omgedraaid en dat dit problemen met de warmteregulatie gaf. Klager kon de temperatuur op zijn kamer niet goed regelen,
waardoor hij ’s nachts in een warme kamer moest slapen.
De beroepscommissie acht dit onderdeel van de klacht gegrond en zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 25,= voor het door klager ondervonden ongemak.

Ten aanzien van c en d:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep ten aanzien van c en d zal derhalve ongegrond worden verklaard

Ten aanzien van e en f:
De beroepscommissie kan zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van g:
Ingevolge artikel 52, eerste lid, Bvt draagt de directeur zorg dat de verpleegde bij binnenkomst in de inrichting, schriftelijk en zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, op de hoogte wordt gesteld van zijn bij of krachtens deze wet
gestelde
rechten en plichten.
Namens het hoofd van de inrichting is aangegeven dat het handboek rechtspositie tbs-gestelden ten tijde van het beklag in herdruk was. De inrichting heeft toen op de verblijfsafdelingen een ordner met kopieën van de Bvt, de Rvt en een aantal
ministeriële regelingen neergelegd. Voldoende aannemelijk is geworden dat de directeur heeft voldaan aan zijn zorgplicht, zoals neergelegd in artikel 52, eerste lid, Bvt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
In haar beoordeling heeft de beklagcommissie zich niet expliciet uitgesproken over het regelen van de temperatuur op klagers kamer. De beroepscommissie verklaart het beroep onder b voor wat betreft dit onderdeel gegrond, vernietigt in zoverre de
uitspraak van de beklagcommissie en verklaart dit onderdeel van het beklag gegrond. Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 25,=.

De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 27 mei 2010

secretaris voorzitter

Noot: Uit telefonische informatie met de juridisch medewerker van de inrichting van 22 april 2010 is gebleken dat er geen andere versie van het rapport zal verschijnen.

Naar boven