Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0198/GA, 12 mei 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/198/GA

betreft: [klager] datum: 12 mei 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.J. Huisman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 november 2009 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman en de directeur van het h.v.b. Alphen aan den Rijn zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 9 april 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, te worden gehoord. Hoewel klager, die zich inmiddels
in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. De raadsman van klager, mr. E.J. Huisman, en de directeur van het h.v.b. Alphen aan den Rijn zijn niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van 10 dagen opsluiting in een strafcel, wegens bedreigend, intimiderend en provocerend gedrag.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft meerdere uren achtereen achter de slijpmachine moeten werken. Door zijn lengte dient klager een onnatuurlijke houding aan te nemen, waardoor
hij rugklachten kreeg. Klager had meerdere malen verzocht hem andere werkzaamheden te laten verrichten. Toch werd hem opgedragen achter de slijpmachine te werken, terwijl het verzoek van klager op eenvoudige wijze had kunnen worden ingewilligd. Immers,
op de arbeid dienen verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het langdurig verrichten van slijpwerkzaamheden kan bovendien gevaarlijk zijn. De kans is groot dat de benodigde concentratie verslapt, waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan.
Door klager meerdere uren achtereen op de slijpmachine te laten werken heeft de directeur zijn zorgplicht van een goed werkgever, zoals in de arbeidsomstandighedenwet is bepaald, geschonden. Klager verwijst naar artikel 3 van de
arbeidsomstandighedenwet. Op het moment dat klager weigerde achter de slijpmachine plaats te nemen, is een discussie ontstaan waarna rapport is uitgebracht. Klager ontkent een dreigende houding te hebben aangenomen en dat hij zich intimiderend,
dreigend
dan wel provocerend heeft opgesteld. Het incident had zich naar alle waarschijnlijkheid niet voorgedaan als de directeur zijn zorgplicht wel was nagekomen en het bezwaar van klager serieus had genomen. Klager verzoekt een schadevergoeding toe te kennen
van € 140,= per dag die hij in een afzonderingscel heeft doorgebracht.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Indien klager rugklachten heeft gehad als gevolg van het langdurig plaatsnemen achter de slijpmachine, had het op zijn weg gelegen
de inrichtingsarts te consulteren. Gesteld noch gebleken is dat klager een medische indicatie heeft op grond waarvan het werken achter een slijpmachine moet worden ontraden. Het beroep is derhalve ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. dr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 12 mei 2010

secretaris voorzitter

Naar boven