Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0502/GB, 26 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/502/GB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 februari 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis/ISD Unit 2 te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) zonder regimair verlof van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Op 16 maart 2010 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Unit 2 te Vught, waar
een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep, voor zover hier van belang, als volgt toegelicht.
Klager werd beschuldigd van fout handelen. Daarbij wil hij aangeven dat het niet klopt wat gezegd wordt, want klager is naar het kantoor geweest en toen werd hij naar boven gestuurd. Klager heeft recht op een klachtformulier als hij dat vraagt. Hij
werd
meteen weggestuurd nadat hij goed gedrag heeft vertoond. Het is te ver voor zijn vrouw en kinderen en de treinkosten worden niet vergoed. Gezegd wordt dat het niet bekend is dat het voor klagers vrouw en kinderen zo ver is. Zijn vrouw zit echter met
twee kinderen, een baby en een dochter van drie jaar die druk is. Nu kan klager zijn kinderen zes maanden niet zien.
Klager is zes dagen in afzondering geweest en is rustig naar de afzondering gelopen. Hij was niet degene die intimideerde. Klager was in Westlinge aan het leren hoe hij het in de maatschappij moet gaan doen, maar men is ineens van gedachten veranderd.
Bekeken moet worden wat het incident precies was. Er wordt over klager gelogen. Klager wil graag naar Lelystad, dat is dichterbij voor zijn gezin. Klagers vrouw heeft ook geen oppas dus ze kan ook niet zonder de kinderen komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager overtrad bij herhaling bewust inrichtingsregels. Ook liet hij zich door personeel niet aanspreken op dit gedrag. De directeur verzocht dan ook om overplaatsing naar een gesloten gevangenis. Klager lijkt zich met name te verzetten tegen zijn
plaatsing in verband met het bezoek. De selectiefunctionaris meent dat de reisafstand voor het bezoek vanuit Amsterdam acceptabel is.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD Unit 2 te Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beroepscommissie merkt op dat het klager niet zozeer gaat om zijn wegplaatsing uit de b.b.i. zonder regimair verlof maar om zijn overplaatsing naar de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught in plaats van een gevangenis dichterbij zijn gezin
dat in Amsterdam woont.
De selectiefunctionaris geeft noch in de beslissing tot overplaatsing, noch in de beslissing op bezwaar, noch in het verweer in beroep aan waarom klager is overgeplaatst naar de p.i. Vught. Geenzins blijkt dat de selectiefunctionaris de belangen van
klager bij een overplaatsing dichterbij zijn woonplaats heeft afgewogen. De bestreden beslissing zal, omdat deze onderbouwing ontbreekt, worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming
van
deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 26 april 2010

secretaris voorzitter

Naar boven