Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0207/GB, 6 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:06-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/207/GB

Betreft: [klager] datum: 6 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Keulen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 december 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan de IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Amsterdam Over Amstel. Op 18 november 2009 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw kan tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als bedoeld in de artikelen 17 en 18 Pbw een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet
niet aan die eis. Bij brief van 1 februari 2010 is klagers raadsvrouw in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Klagers raadsvrouw heeft per brief van 9 februari 2010 een verzoek tot uitstel gedaan. Aan
klagers raadsvrouw is vervolgens 14 dagen uitstel verleend. Op 23 februari 2010 heeft klagers raadsvrouw telefonisch wederom een verzoek tot uitstel gedaan, welke wederom voor 14 dagen is verleend. Tot op heden is er op het secretariaat van de
beroepscommissie niets ontvangen. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 6 april 2010

secretaris voorzitter

Naar boven