Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem
Publicatiedatum:01-01-2013Geldigheid:01-01-2013 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20130101 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 6 november 2007, nr. 5509050/07, houdende regels inzake het gebruik van elektronische volgsystemen tijdens verlof van ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden (Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem)
De Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • b.verlof: het verlof als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet;relaties0
  • c.elektronisch volgsysteem: het op afstand volgen van een ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde door middel van elektronische apparatuur, aangebracht op het lichaam, met als doel de verblijfsplaats, bewegingen en/of gedragingen van de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde tijdens het verlof te controleren.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Doelgroep

Voor verlof met elektronisch volgsysteem kan in aanmerking komen iedere ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde, die beschikt over een verlofmachtiging van de Minister van Veiligheid en Justitie, zoals bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet.

relaties0relaties0

Artikel 3 Criteria

  • 1. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden bepaalt, met inachtneming van de persoonlijke, lichamelijke en geestelijke omstandigheden van de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde, of deze geschikt is om voor verlof met een elektronisch volgsysteem in aanmerking te komen.relaties0
  • 2. Het verlof met elektronisch volgsysteem wordt als voorwaarde opgenomen in het verplegings- en behandelingsplan van de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde.relaties0
relaties0

Artikel 4 Verplichtingen

In het verplegings- en behandelingsplan worden de met het verlof met elektronisch volgsysteem verbonden verplichtingen vastgelegd. Deze verplichtingen kunnen onder andere betreffen:

  • a.de zorgvuldige omgang met de apparatuur;relaties0
  • b.het niet afwijken van de afgesproken route of van de gemaakte afspraken tijdens het verlof;relaties0
  • c.het opvolgen van de aanwijzingen van het personeelslid of de medewerker, die tijdens het verlof het toezicht uitoefent.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Staatssecretaris
van Justitie,
N.
Albayrak
Naar boven