Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden
Publicatiedatum:12-01-2001Geldigheid:12-01-2001 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden
De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 43, vierde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 22 september 2000, nr. 5053768/00/TvdW/rb;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

kosten:

bedragen die in het kader van het volgen van onderwijs of het deelnemen aan andere educatieve activiteiten verschuldigd zijn voor deelname, wegens aanschaf van leermiddelen of voor het afleggen van tentamens en examens;

onderwijs:

onderwijs dat wordt georganiseerd door een bij of krachtens de wet erkende onderwijsinstelling, voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien;

educatieve activiteiten:

activiteiten, niet zijnde onderwijs, gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van de verpleegde door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij zijn behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede maatschappelijke behoeften, voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien;

verzoek:

een verzoek om een tegemoetkoming in de kosten.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Indien de verpleegde voornemens is onderwijs te gaan volgen of deel te nemen aan educatieve activiteiten, voor zover hierin niet door de inrichting wordt voorzien, kan hij het hoofd van de inrichting verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten.relaties0
  • 2. Het verzoek wordt tijdig voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn voor de betreffende onderwijsvorm of andere vorm van educatie schriftelijk bij het hoofd van de inrichting ingediend.relaties0
  • 3. Het hoofd van de inrichting beslist op het verzoek binnen één maand na de dag waarop het verzoek is ontvangen.relaties0
  • 4. Het verzoek bevat ten minste de naam van de verpleegde, het onderwijs of de andere vorm van educatie welke de verpleegde voornemens is te volgen, gegevens omtrent de vooropleiding en de kosten welke aan het onderwijs of de educatie zijn verbonden. relaties0
relaties0

Artikel 3

  • 1. Het verzoek wordt niet ingewilligd voor zover uit andere hoofde in een tegemoetkoming in de kosten wordt voorzien, voor zover de verpleegde zelf geacht kan worden de kosten te kunnen dragen of voor zover het doel dat met het onderwijs of de educatieve activiteit wordt beoogd niet in overeenstemming is met individuele verplegings- en behandelingsdoeleinden.relaties0
  • 2. De mate waarin het verzoek wordt ingewilligd kan door het hoofd van de inrichting afhankelijk worden gesteld van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de deelname door de verpleegde aan het onderwijs of de educatieve activiteit of van diens vorderingen. relaties0
relaties0

Artikel 4

  • 1. Het onderwijs of de educatieve activiteit, waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verleend, maakt deel uit van het verplegings- en behandelingsplan van de betrokken verpleegde.relaties0
  • 2. Het verzoek, de beslissing op het verzoek, afspraken omtrent de wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan de deelname aan het onderwijs of educatieve activiteit en de vorderingen die de verpleegde maakt in het onderwijs dan wel de educatieve activiteit, worden opgenomen in het verpleegdedossier. relaties0
relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Justitie
A.H.
Korthals
Naar boven