Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2542/GM, 15 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2542/GM

betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Berg te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 1 september 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 10 december 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, is niet ter zitting verschenen.

De inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Berg heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, betreft dat klager geen adequate behandeling is geboden.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De locatie De Berg is niet geschikt voor iemand met versleten heupen en bekken als gevolg van artrose sikkelcelanemie. De medische zorg is erg slecht. Klager moet minimaal vijf dagen wachten voordat hij
bij
de medische dienst terechtkan en soms wordt hij niet eens opgeroepen.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Klager heeft 25 keer de medische dienst bezocht. Er is meerdere malen bloed geprikt, waarbij zijn Hb-gehalte stabiel verlaagd was. Overleg heeft plaatsgevonden met de internist die adviseerde een ‘watchfull waiting beleid’ te hanteren. Ten aanzien van
zijn heupklachten is hij verwezen naar het penitentiair ziekenhuis. Het gaat om een niet spoedeisende indicatie. De beslissing om klager in het penitentiair ziekenhuis op te nemen is genomen nadat bekend was dat klager langer in de inrichting zou
verblijven. Naast de drie spreekuren per week is de inrichtingsarts 7x24 uur bereikbaar voor calamiteiten. Bij een (dreigende) crisis van zijn sikkelcelanemie kan er direct gereageerd worden.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat uit de stukken, en met name klager medische gegevens, volgt dat klager vele malen door de medische dienst en de inrichtingsarts is gezien en dat overleg met de internist heeft plaatsgevonden.
De inrichtingsarts heeft aangegeven in geval van dreigende crisis van sikkelcelanemie 24 uur per dag bereikbaar te zijn en dat klager in verband met zijn heupklachten op de wachtlijst is gezet voor een operatie in het penitentiair ziekenhuis.
De beroepscommissie is van oordeel dat door en namens de inrichtingsarts voldoende adequaat is gehandeld en dat dit handelen niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven