Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0666/GV, 14 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/666/GV

betreft: [klager] datum: 14 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 maart 2010 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Hij heeft bijna zijn straf in deze zaak uitgezeten en heeft nog een maand detentie te gaan. Dat hij eerder niet is teruggekeerd van een verlof had een goede reden, welke hij aan de inrichting had gemeld.
Kans op herhaling is niet aanwezig. Verder heeft hij bij zijn aanhouding geen valse naam opgegeven, maar zijn paspoort afgegeven. Hij heeft gedurende de periode van onttrekking legale arbeid verricht, heeft geen criminele activiteiten ontplooid en
heeft
voldaan aan betalingsverplichtingen jegens het CJIB.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft zich aan zijn huidige detentie onttrokken door niet terug te keren na een verleende strafonderbreking. Bij zijn aanhouding in die periode heeft klager een valse naam opgegeven.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Dordrecht heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag op basis van positief gedrag en functioneren.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Arnhem heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen verlofverlening gelet op de eerdere, bijna een jaar durende, onttrekking.
De politie Zuid-Holland-Zuid adviseert negatief omdat klager bij een verkeerscontrole op 1 mei 2009 werd aangehouden en daarbij een valse naam opgaf.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek, wegens afpersing. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf van veertien dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 14 april 2010. Aansluitend dient
hij eventueel een subsidiaire hechtenis van in totaal 33 dagen, 12 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en 210 dagen hechtenis ingevolge de wet Terwee te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag.

Het verzoek om algemeen verlof is afgewezen, omdat er vrees bestaat voor onttrekking aan detentie. Klager is medio 2008 na een verleende strafonderbreking, niet teruggekeerd en heeft zich lange tijd onttrokken aan zijn detentie. Op 1 mei 2009 is klager
aangehouden bij een verkeerscontrole, toen bleek dat hij gesignaleerd stond. Gelet op het vorenstaande is de vrees dat klager zich tijdens een te verlenen verlof aan zijn detentie zal onttrekken gerechtvaardigd.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze, ondanks het positieve advies van de inrichting, een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt . Derhalve kan de
beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 14 april 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven