Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0431/GB, 12 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/431/GB

Betreft: [klager] datum: 12 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Urcun, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 februari 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan de IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 maart 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse. Op 8 januari 2010 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel, een inrichting voor volwassen mannen, waar
een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Uit het rapport dat door de psychiater is opgesteld, blijkt dat klager beperkingen heeft voor wat betreft zijn sociale vaardigheden, inzicht en coping. Er is een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Door het functioneren en een plek
krijgen
in een groep leeftijdsgenoten in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt is er vooruitgang in klagers sociale gedrag geboekt.
De psycholoog rapporteert dat klager weinig basisvertrouwen heeft door forse pedagogische verwaarlozing en dat hij kampt met een tekortkoming in zijn affectieve vermogen. Alleen door klager veel structuur en begeleiding te bieden, zal hij goed kunnen
functioneren. De plotselinge overplaatsing van klager naar de gevangenis te Krimpen aan de IJssel druist hier tegenin. De nieuwe situatie en medegedetineerden zullen klager wederom ontregelen.
Daarnaast benadrukt de psychiater in het rapport uitdrukkelijk dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf van klager in een inrichting voor volwassenen een gevaar kan betekenen voor de eerder geboekte vooruitgang voor wat betreft klagers
persoonlijkheidsstoornis.
De psycholoog stelt zich op het standpunt dat het van belang is dat er wordt voortgegaan met de vooruitgang die klager in De Hartelborgt heeft geboekt. De psycholoog heeft geconstateerd dat klager in De Hartelborgt opener en minder wantrouwend is
geworden en een coachende rol naar jongere medegedetineerden aanneemt. Dit zijn factoren die klager meer zelfvertrouwen geven en hem opener maken, wat zal bijdragen aan een positieve tbs-behandeling.
Leeftijdsgenoten en jongere medegedetineerden zijn een gemakkelijkere groep om klagers gevoelens en verhalen te kunnen verwoorden en hij zal sneller van hen het idee krijgen dat hij begrepen wordt. Hierdoor onderdrukt klager zijn schaamte- en
schuldgevoelens steeds minder en kan hij zijn verdriet meer uiten.
Medegedetineerden van de gevangenis te Krimpen aan de IJssel kunnen een slechte invloed hebben op klager. Uit het rapport van de psychiater is gebleken dat het voor klager beter is geen invloeden van buitenaf te krijgen daar hij een beïnvloedbaar
persoon is, zoekende naar structuur en veiligheid. Klager heeft volgens de psycholoog een hoog gevoel voor competitie en zal opkijken naar de oudere medegedetineerden, die hem daardoor gemakkelijk kunnen beïnvloeden.
De overplaatsing naar een gevangenis voor volwassenen is een ingrijpende verandering die klager zal schaden in zijn tbs-behandeling en negatief zal zijn voor zijn geestestoestand. Verzocht wordt om hem opnieuw te selecteren voor de justitiële
jeugdinrichting De Hartelborgt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt. Hij is op 7 september 2009 20 jaar geworden en is op 1 december 2009 onherroepelijk veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, met aftrek, en terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot
verpleging van overheidswege. De raadsman verwijst in het beroepschrift naar psychiatrische en psychologische rapportages. De selectiefunctionaris heeft geen inzage gehad in die rapporten. De raadsman heeft die rapportages ook niet ter onderbouwing
meegezonden.
Klager is gelet op zijn straf en leeftijd geplaatst in een inrichting voor volwassenen.

3.3. Op 26 maart 2010 heeft de secretaris van de beroepscommissie telefonisch contact opgenomen met mr. S. Urcun en hem verzocht om de rapportages waarnaar hij in zijn beroepschrift verwijst aan de beroepscommissie toe te sturen.
De raadsman heeft aangegeven dat hij eerst met klager wilde bespreken of hij daartoe toestemming gaf.
Op 5 april 2010 zijn de rapportages ontvangen op het secretariaat. Een afschrift is toegezonden aan de selectiefunctionaris.

3.4. De selectiefunctionaris heeft op 7 april 2010 als volgt nader gereageerd. In de
pro justitia rapportage van de psychiater [...] wordt aangegeven dat klager op dit moment een van de oudsten van de groep is en dat plaatsing in een jeugdinstelling niet wenselijk is. Het zal een langdurige behandeling eerder in de weg staan. Klager
moet juist leren zich niet door anderen te laten beïnvloeden en zich staande te houden in de groep volwassenen. Uit de pro justitia rapportage van de psycholoog [...] volgt dat klager inmiddels twintig jaar oud is en een volgende stap naar de
volwassenheid moet gaan maken. Behandeling in het kader van een p.i.j.-maatregel zou niet meer wenselijk zijn.
Uit de rapportages volgt dat klager in staat moet worden geacht zich staande te houden in een inrichting voor volwassenen en dat klager conform de adviezen is geplaatst in een inrichting voor volwassenen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel is een gevangenis voor volwassen mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 1 december 2009 is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar, met aftrek, en terbeschikkingstelling met bevel dat hij van overheidswege zal worden
verpleegd, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Door klagers raadsman is beroep ingesteld tegen de overplaatsing van klager uit de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt naar de gevangenis voor volwassen mannen van de p.i. Krimpen aan de IJssel. Door klagers raadsman is bepleit om klager
terug te plaatsen naar de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt en hij heeft hierbij in beroep verwezen naar de pro justitia rapportages van de psychiater [...] en de psycholoog [...]. Aanvankelijk heeft de raadsman de rapportages niet bij de
stukken gevoegd, maar na overleg van de raadsman met klager zijn de rapportages alsnog aan de beroepscommissie en de selectiefunctionaris verstrekt.
De beroepscommissie overweegt dat uit de psychiatrische rapportage volgt dat plaatsing in een jeugdinrichting niet wenselijk is en dat klager moet leren zich staande te houden in een groep volwassenen. Ook in de psychologische rapportage wordt niet
geadviseerd om klager in een jeugdinrichting te plaatsen. De psycholoog acht het van belang dat, gelet op klagers leeftijd en ontwikkeling, hij op het niveau van een volwassene wordt benaderd.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 en 3.4 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan
worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 april 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven