Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0813/GB, 8 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/813/GB

Betreft: [klager] datum: 8 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I.M. Weijers, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 12 maart 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
De selectiefunctionaris heeft klaagster opgeroepen om zich op 12 april 2010 te
melden in de locatie Ter Peel teneinde de aan haar opgelegde gevangenisstraf van 120 dagen te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Gelet op de risico’s van de zwangerschap van klaagster is het niet wenselijk dat zij gedurende haar zwangerschap in een penitentiaire inrichting verblijft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Verzoekster heeft voor het ondergaan van de haar opgelegde gevangenisstraf van 120 dagen een oproep gekregen zich op 8 februari 2010 te melden bij de penitentiaire
inrichting. Tegen deze oproepdatum is om privé-redenen bezwaar gemaakt. De echtgenoot van verzoekster diende een gevangenisstraf te ondergaan van 75 dagen en zat op dat moment gedetineerd. De opvang van de vier kinderen zou in het gedrang komen indien
verzoekster zich zou moeten melden. Aan verzoekster is uitstel verleend tot 12 april 2010.
Thans wordt wederom om uitstel verzocht in verband met een niet geplande zwangerschap en mogelijk daarbij te verwachten complicaties. Op grond van artikel 2, derde lid, van de Pbw vindt de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen zo spoedig mogelijk
plaats na oplegging van de straf. Mede gelet hierop kunnen mogelijke toekomstige gebeurtenissen geen reden zijn om verder uitstel te verlenen. Eveneens staat een onderbreking, nog daargelaten dat dit om proceseconomische redenen niet mogelijk is, aan
een spoedige tenuitvoerlegging in de weg.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Ter Peel is een gevangenis voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die is veroordeeld tot een vrijheidsstraf, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat door
klaagster geen medische informatie is overgelegd op grond waarvan de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf per 12 april 2010 sterk moet worden ontraden. Bovendien is in de penitentiaire inrichting medische zorg aanwezig. Het verloop van de
zwangerschap kan derhalve nauwlettend worden gevolgd. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 8 april 2010

secretaris voorzitter

Naar boven