Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3667/GB, 1 april 2010, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3667/GB

Betreft: [klager] datum: 1 april 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 december 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 februari 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie Havenstraat te Amsterdam. Op 31 december 2009 is hij overgeplaatst naar het PPC Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager verblijft op de bijzondere zorgafdeling (b.z.a.) en functioneert naar behoren. Hij gebruikt geen medicatie en heeft geen speciale zorg nodig. Klager wil weten hoe de gedragsdeskundige tot de conclusie heeft kunnen komen dat klager meer zorg
nodig
heeft. Klager stelt zichzelf sociaal en meewerkend op en heeft verder geen speciale zorg nodig. Er is niet inhoudelijk op het bezwaar ingegaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gezien de inhoud van de gedragsrapportage in het selectievoorstel en de indicatiestelling van de gedragsdeskundige is klager overgeplaatst naar een PPC. Indien klager zelf geen noodzaak ziet tot de overplaatsing naar een PPC, dan kan hij na een
schriftelijk verzoek aan de Medisch Adviseur beroep instellen tegen het medische handelen.

4. De beoordeling
4.1. Ten tijde van de bestreden beslissing gold de bestemmingsaanwijzing van 24 maart 2009 (nummer 5594872/09/DJI) voor de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam. Er is een PPC aangewezen, namelijk de locatie Het Veer (600) en De Singel (700),
tezamen het PPC Amsterdam. Uit voornoemde bestemmingsaanwijzing volgt verder dat het PPC is bedoeld als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 14 van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de
Regeling), namelijk een FOBA (een Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling.

4.2. Bij regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 9 december 2009, nummer 5589296/09/DJI, is de Regeling gewijzigd in verband met het creëren van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum voor de bijzondere opvang van gedetineerden die
forensische zorg behoeven. De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2009 (nummer 19971) en op 1 januari 2010 in werking getreden.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat het PPC als bedoeld in de bestemmingsaanwijzing van 24 maart 2009 (een FOBA) niet inhoudelijk overeenkomt met het PPC als bedoeld in artikel 20c van de Regeling, namelijk een centrum voor gedetineerden die
forensische zorg behoeven.

4.4. De selectiefunctionaris heeft klager bij beslissing van 12 november 2009 geselecteerd voor Amsterdam PPC HvB/Gev IBA man, een Individuele Begeleidingsafdeling als bedoeld in artikel 15 van de Regeling. Nu klager volgens de selectiebeslissing is
overgeplaatst naar een IBA, terwijl hij feitelijk is overgeplaatst naar een FOBA – waarvoor volgens de Regeling andere criteria gelden – dient het beroep gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie zal de bestreden beslissing dan ook vernietigen
en
de selectiefunctionaris opdragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 1 april 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven