Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3105/GA, 30 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3105/GA

betreft: [klager] datum: 30 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 oktober 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Kruisberg Doetinchem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 maart 2010, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.F.E. Sprenkels.

De directeur van genoemde inrichting heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de bezorging van
a. het dagblad De Telegraaf;
b. het dagblad De Gelderlander.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft eerst zelf onderzoek gedaan naar de vermissing van zijn krant en hij moest hiervoor bellen met de klantenservice. Klager kan echter maar tien minuten per keer bellen. En er waren belangrijke zaken voor zijn rechtszittingen die eerst
moesten. Klager kon daardoor niet eerder in beklag gaan. Klager is gezegd om niet te snel in beklag te gaan, maar eerst de zaken zelf uit te zoeken. Helaas is dan de beklagtermijn soms al verstreken.

De Telegraaf wordt ’s morgens vroeg bezorgd bij de inrichting, maar de kranten zijn niet op naam gesteld. Klager krijgt de krant pas ’s middags rond vier uur en soms ook helemaal niet. Het personeel haalt de post te laat op. Ook andere gedetineerden
klagen over de bezorging. Klager heeft op een andere afdeling verbleven en daar kreeg hij de krant wel rond negen uur.
Klager heeft sinds 12 oktober 2009 een abonnement op De Gelderlander. Volgens de klantenservice is de krant elke dag bezorgd. Klager heeft deze krant nooit ontvangen en het abonnement is per 1 januari 2010 stopgezet.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onderdeel a.:
In zijn klaagschrift van 18 oktober 2009 stelt klager dat hij De Telegraaf van 2 oktober 2009 tot en met 5 oktober 2009 nooit heeft ontvangen en dat hij op andere dagen de krant te laat heeft gekregen. Klager heeft aangevoerd dat hij eerst zelf
onderzoek wilde doen naar de bezorging van zijn krant. Klager moest echter eerst een aantal zaken voor zijn rechtszittingen afhandelen voordat hij contact kon opnemen met De Telegraaf over de bezorging.
De beroepscommissie is van oordeel dat klager het beklag over de slechte bezorging van De Telegraaf heeft ingesteld buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn en dat er geen aanleiding bestaat voor de conclusie dat dit verzuim niet redelijkerwijs
aan klager zou kunnen worden toegerekend. Klager zal niet-ontvankelijk worden verklaard ten aanzien van dit onderdeel van het beklag. De uitspraak van de beklagrechter zal in zoverre worden bevestigd.

Ten aanzien van onderdeel b.:
Klager heeft vanaf 12 oktober 2009 een abonnement op De Gelderlander en volgens klager is deze krant elke dag bij de inrichting bezorgd. Klager heeft de krant echter nooit ontvangen. Klager heeft op 18 oktober 2009 een klaagschrift ingediend en de
beroepscommissie acht klager ontvankelijk in zijn beklag.

De directeur van de inrichting heeft het standpunt van klager niet weersproken.
De beroepscommissie is van oordeel dat op de directeur van de inrichting de verplichting rust om ervoor te zorgen dat kranten op korte termijn, onbeschadigd en ongelezen als eerste in handen van de abonnementshouders worden gesteld. Het beklag zal
gegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd. Aan klager zal een tegemoetkoming van € 10,= worden toegekend.

In haar brief van 12 februari 2010 heeft de plaatsvervangend vestigingsdirecteur bericht dat zij door het continue klagen over allerlei zaken, zonder met het personeel in gesprek te gaan, niet bereid is om bij de beroepszaken van klager aanwezig te
zijn. De beroepscommissie merkt op dit niet te kunnen begrijpen en te betreuren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.
De beroepscommissie verklaart klager ontvankelijk ten aanzien van onderdeel b. van het beklag. Zij verklaart het beklag gegrond en vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven