Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling model huisregels EBI
Publicatiedatum:04-10-2019Geldigheid:04-10-2019 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20191004 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling model huisregels EBI
De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 28 mei 1998 (nummer 698535/98).

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Penitentiaire beginselenwet;

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. De directeur van de Extra Beveiligde Inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen huisregels voor de Extra Beveiligde Inrichting vast.relaties0
  • 2. De directeur stelt zijn huisregels binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast.relaties0
  • 3. De directeur zendt zijn huisregels alsmede daarop volgende wijzigingen (telkenmale) binnen een maand ter goedkeuring aan de Minister. relaties0
relaties0

Artikel 3

De regeling treedt in werking op 1 januari 1999.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model huisregels EBI.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlage wordt ter inzage gelegd.

De
Minister
van Justitie,
A.H.
Korthals

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage.]

Naar boven