Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0587/SGA, 2 maart 2010, schorsing
Uitspraakdatum:02-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/587/SGA

Betreft: [klager] datum: 2 maart 2010

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.H.H. Meulemeesters,
namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het Huis van Bewaring (h.v.b.) Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Roermond van 22 februari 2010, inhoudende dat in verband met verzoekers ongeoorloofde
afwezigheid vanaf vrijdagmiddag tot zaterdagochtend en telefonische onbereikbaarheid de selectiefunctionaris (s.f.) zal worden geadviseerd om verzoeker te herselecteren en dat verzoeker in afwachting daarvan voor de duur van veertien dagen, ingaande op
22 februari 2010 om 14.00 uur en eindigende op 8 maart 2010 om 14.00 uur, zal worden geplaatst in het h.v.b. voornoemd.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 26 februari 2010 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 1 maart 2010.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is het volgende aangevoerd. Verzoeker neemt deel aan een penitentiair programma (p.p.) met elektronisch toezicht. Op 19 februari 2010 is verzoeker te laat naar huis gekeerd. De directeur heeft verzoeker vervolgens in het h.v.b.
geplaatst terwijl uit geen enkele wettelijke bepaling blijkt dat de directeur bevoegd is om in afwachting van het advies van de s.f. een gedetineerde in het h.v.b. te plaatsen. Deze bevoegdheid lijkt evenmin voort te komen uit artikel 8 eerste lid
Penitentiaire Maatregel. De in dat artikel genoemde verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van een p.p. ligt bij de directeur van de inrichting of afdeling waarin de deelnemer aan het p.p. is ingeschreven en houdt in dat aan de directeur wordt
gerapporteerd over de voortgang van de deelnemer. Ondanks dat het p.p. niet formeel is beëindigd (dit kan immers enkel door de s.f. worden besloten) komt het daar wel op neer want verzoeker kan niet genieten van zijn vrijheden die hem uit hoofde van
zijn deelname aan het p.p. toekomen. De directeur heeft het bepaalde in artikel 9, derde lid PM niet nageleefd. Uit de beslissing blijkt immers niet dat de beschikking aan verzoeker is uitgereikt, laat staan wanneer en door wie.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker heeft zich tijdens zijn deelname aan het penitentiair programma onttrokken aan detentie. Dit was reden om verzoeker terug te plaatsen naar het h.v.b. Roermond, zijnde een
gesloten
inrichting met een regime van algehele gemeenschap. De selectiefunctionaris is hiervan in kennis gesteld en heeft vervolgens op basis van deze informatie op 1 maart 2010 besloten om verzoekers deelname aan het penitentiair programma te beëindigen en
hem
over te plaatsen naar de gevangenis Roermond, zijnde een gesloten inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

2. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat verzoeker in afwachting van overplaatsing is geplaatst in het h.v.b. Roermond. Daarbij is de directeur voorbijgegaan aan het bepaalde in artikel 15, derde lid, van de Pbw, in welk artikel aan de s.f. de
exclusieve bevoegdheid wordt toegekend ten aanzien van de (over)plaatsing van gedetineerden.

Het vorenstaande maakt dat de bestreden beslissing van de directeur is genomen in strijd met het daaromtrent in de wet is bepaalde. Het verzoek komt voor toewijzing in aanmerking. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal worden geschorst.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 2 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven