Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden
Publicatiedatum:16-07-2019Geldigheid:16-07-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden
De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 24 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 8 november 1999, nr. 802995/99,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bijzondere voorvallen:

de voorvallen genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid, van deze regeling.

relaties0relaties0

Artikel 2 Melding bijzondere voorvallen

 • 1. Bijzondere voorvallen die zeer spoedig door het hoofd van de inrichting telefonisch aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden gemeld, zijn de volgende:
  • a) gevallen van natuurlijke dood van een verpleegde;relaties0
  • b) gevallen van suïcide van een verpleegde;relaties0
  • c) de overige gevallen van onnatuurlijke dood van een verpleegde;relaties0
  • d) onttrekking van een verpleegde aan het op hem uitgeoefende toezicht vanuit een gesloten gebouw of vanaf een beveiligd terrein;relaties0
  • e) onttrekking van een verpleegde aan het op hem uitgeoefende toezicht tijdens transport;relaties0
  • f) onttrekking van een verpleegde aan het op hem uitgeoefende toezicht tijdens begeleid verlof;relaties0
  • g) ernstige geweldsincidenten in of buiten de inrichting;relaties0
  • h) elk ander incident in of buiten de inrichting van ernstige, politiek gevoelige of publiciteitsgevoelige aard.relaties0

  In gevallen als bedoeld onder e) wordt het bijzonder voorval gemeld door het hoofd van de zendende inrichting.relaties0
 • 2. Bijzondere voorvallen die uiterlijk de eerstvolgende werkdag telefonisch aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden gemeld zijn de volgende:
  • a) onttrekking aan het op hem uitgeoefende toezicht door een verpleegde uit een niet-gesloten gebouw of vanaf een niet-beveiligd terrein;relaties0
  • b) niet terugkeren van onbegeleid verlof door een verpleegde.relaties0
  relaties0
 • 3. Bijzondere voorvallen worden aansluitend aan de telefonische melding, per fax of elektronische post gemeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Protocol melding bijzonder voorval dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.relaties0
 • 4. De afloop van bijzonder voorvallen wordt schriftelijk gemeld met gebruikmaking van het Protocol afloop/afhandeling bijzonder voorval dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd. relaties0
relaties0

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
vanJustitie,
A.H.
Korthals

Bijlage 1

Protocol melding bijzonder geval

 • 1. Gegevens betrokken verpleegde(n)
  Naam: Verblijfstitel in inrichting:
  Geboortedatum: Datum inschrijving in inrichting:
  Geslacht: Delict:
  Nationaliteit:relaties0
 • 2. Briefnummerrelaties0
 • 3. Naam van de inrichting/afdeling:relaties0
 • 4. Soort afdeling:relaties0
 • 6. Datum/tijdstip voorval:relaties0
 • 7. Type voorval:
  • A[ ] Natuurlijke doodrelaties0
  • B[ ] Suïciderelaties0
  • C[ ] Overig onnatuurlijke doodrelaties0
  • D[ ] Ontvluchting vanuit gesloten gebouw of vanaf beveiligd buitenterreinrelaties0
  • E[ ] Onttrekking tijdens transportrelaties0
  • F[ ] Onttrekking tijdens begeleid verlofrelaties0
  • G[ ] Onttrekking uit niet-gesloten gebouw of vanaf niet beveiligd buitenterreinrelaties0
  • H[ ] Niet terugkeren van onbegeleid verlofrelaties0
  • I[ ] Ernstige geweldsincidenten in of buiten de inrichting, waaronder gijzelingrelaties0
  • J[ ] Elk ander incident in of buiten de inrichting dat van ernstige, politiek gevoelige of publiciteitsgevoelige aard isrelaties0
  relaties0
 • 8. Beknopte beschrijving van het voorval en de omstandigheden.
  o.a. vermelden: feitelijke toedracht, locatie, tijdstippen, hulp van derden, gebruik en wijze van verkrijging van hulpmiddelen, aard geweld relaties0
 • 9. Geef uw voorlopige oordeel over eventueel gevaar voor recidive.relaties0
 • 10. Geef datum, tijdstip en categorie van de melding bij de opsporende instantie (zie Circulaire ongeoorloofde afwezigheid). Geef datum, tijdstip, naam officier van justitie van de melding bij het OM.relaties0
 • 11. Zijn er contacten met de media?
  o.a. vermelden welke mediacontacten er zijn geweest, wat de inhoudelijke reactie is geweest, welke verdere voorlichtingsactiviteiten worden overwogen relaties0
 • 12. Zijn er contacten met omwonenden?
  o.a. vermelden of omwonenden zijn geïnformeerd en welke verdere voorlichtingsacties richting omwonenden worden overwogen. relaties0
 • 13. Zijn er contacten met slachtoffers of hun nabestaanden?
  o.a. vermelden of slachtoffers/nabestaanden zijn geïnformeerd en welke verdere voorlichtingsacties richting slachtoffers/nabestaanden worden overwogen. relaties0
 • 14. Geef aan welke verdere maatregelen eventueel reeds zijn genomen.relaties0
 • 15. Aanvullende opmerkingen, bijzonderheden.
  Plaats:
  Datum:
  Handtekening: Hoofd van de inrichting. relaties0
relaties0

Bijlage 2

Protocol afloop/afhandeling bijzonder voorval

 • 1.1. Briefnummer protocol melding bijzonder voorval:relaties0
 • 2.2. Naam verpleegde:relaties0
 • 3.3. Geef een beknopte beschrijving van de afloop en de afhandeling van het bijzondere voorval.relaties0

Plaats:

Datum:

Handtekening: Hoofd van de inrichting.

relaties0
Naar boven