Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0084/GB, 12 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/84/GB

Betreft: [klager] datum: 12 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 januari 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan de IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de PI Tilburg. Op 16 december 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Gezien de komst van de Belgen moesten de gedetineerden van de PI Tilburg daar vertrekken. Zij konden hun voorkeur voor plaatsing elders aangeven. In verband met klagers studie en zijn persoonlijke situatie heeft klager de p.i. Vught als voorkeur
opgegeven. Dit is ook aangegeven door klagers reclasseringsambtenaar. Klager kreeg echter te horen dat hij overgeplaatst zou worden naar de p.i. Krimpen aan de IJssel. Door de late berichtgeving hierover kon klagers advocaat geen stappen meer
ondernemen. Klager kan nu geen bezoek meer ontvangen, kan niet meer verder met zijn onderwijs en kan bij zijn opleiding nu niet meer de begeleiding krijgen die hij nodig heeft. Klager ziet zijn partner en kinderen niet meer, nu met het openbaar vervoer
de kosten driemaal zo hoog zijn en de reistijd totaal zes uur lang is geworden. Dat is niet te doen met kleine kinderen.
Verder werd er in bezwaar gezegd dat er in Krimpen aan de IJssel een groot aantal cellen beschikbaar was, maar dat is niet het geval. De cel waar klager in terecht kwam was niet compleet ingericht en uiterst smerig. Pas na zes dagen was de inventaris
compleet. Nu is het nog niet klaar, want de ramen moeten nog vervangen worden en dus is het gebouw niet goedgekeurd. Hoe kan er dan gezegd worden dat er cellen beschikbaar zijn.
Het Bureau Selectie en Detentiebegeleiding in Tilburg heeft zijn werk niet goed gedaan, want het advies van de reclassering en TR is niet naar Zwolle gestuurd. Verder zijn er medegedetineerden die wel naar Vught zijn overgeplaatst terwijl die een
andere
voorkeur hadden opgegeven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Alles overziende blijft hij van oordeel dat het besluit klager te selecteren voor de gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel, en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, niet als onredelijk of onbillijk valt aan te merken. Er moest een dermate
groot aantal gedetineerden weggeplaatst worden dat in de meeste gevallen een opgegeven voorkeur niet kon worden gehonoreerd. Klager is één van de vele gedetineerden die is overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan de IJssel.
De fictieve einddatum van klagers detentie staat gepland op 17 april 2012. Voor klager staat de mogelijkheid open een overplaatsingsverzoek in te dienen.
De selectiefunctionaris zal vervolgens alle argumenten en omstandigheden beoordelen teneinde een goed afgewogen besluit op dat verzoek te nemen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris geeft in de selectiebeslissing van 14 december 2009 het volgende aan:
“In verband met de toekomstige sluiting van de PI Tilburg wordt u overgeplaatst naar een andere locatie met een gesloten regiem. Daarbij heb ik geen rekening kunnen houden met de door u opgegeven voorkeur.”
In de beslissing op het bezwaarschrift geeft de selectiefunctionaris vervolgens aan dat er gekozen is voor plaatsing in de p.i. Krimpen aan de IJssel omdat daar een groot aantal cellen beschikbaar was. Hierbij wordt op geen enkele wijze aangegeven
waarom er geen rekening kon worden gehouden met de door klager aangegeven voorkeur van plaatsing in de p.i. Vught. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet wegens een gebrek aan motivering dan ook te
worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 12 maart 2010
secretaris voorzitter

Naar boven