Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
Publicatiedatum:22-04-1999Geldigheid:22-04-1999 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 34, achtste lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 6 oktober 1998, nr. 719424;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

relaties0relaties0

Artikel 2 Afzondering

  • 1. Tijdens afzondering zijn beperkingen op de aan de verpleegde op grond van de wet toekomende rechten slechts mogelijk op de in de wet genoemde gronden.relaties0
  • 2. Tijdens de afzondering ontvangt de verpleegde regelmatig eten en drinken.relaties0
  • 3. Indien de afzondering plaatsvindt in een andere dan de persoonlijke verblijfsruimte, dan kan het de verpleegde worden toegestaan hem toebehorende voorwerpen bij zich te hebben. relaties0
relaties0

Artikel 3 Separatie

relaties0

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechten tijdens afzondering en separatie.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Justitie,
A.H.
Korthals
.
Naar boven