Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Jeugdwet
Publicatiedatum:01-08-2022Geldigheid:01-08-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 5 november 2014, houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 augustus 2014, registratienummer 547112, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 1.3, vierde lid, 2.14, 3.4, zesde lid, 4.1.5, eerste lid, 4.1.9, tweede lid, 6.2.1, tweede lid, 6.5.1, tweede lid, 7.1.1.2, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a, 7.1.2.2, vierde lid, 7.1.4.2, vierde lid, 7.2.8, eerste en vijfde lid, 7.4.5, eerste en tweede lid, 8.2.1, vierde lid, en 8.3.2 van de Jeugdwet, 4.1.1, vijfde lid, 4.2.3, eerste lid, 4.2.6, tweede lid, 4.2.12, derde en vierde lid en 5.3.1, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, 2:1, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, 3.6, tweede lid, en 3.22, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen, 3, tweede lid, 3b, tweede lid, 5a, 20, tweede lid, 29, derde lid, en 63, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, 24 van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg, 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, 7, vijfde lid, 239, vijfde lid, en 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 43 en 44, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, 40, tweede lid, en 42, vijfde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 48g van de Wet Justitie-subsidies, 11, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting, 13, vierde lid, van de Wet politiegegevens, 47, eerste lid, van de Politiewet 2012, 77z en 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, 493, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering, 3.14 van de Wet studiefinanciering 2000, 11, eerste lid, van de Tabakswet, 9, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 1.50, tweede lid, 1.56b, tweede lid en 2.6, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet, alsmede 2, tweede lid, en 5, achtste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 september 2014, RvS, no. W13.14.0281/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, kenmerk 681853-128589-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 1.2

 • 1. De verantwoordelijkheid van het college, bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, van de wet geldt tevens ten aanzien van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.relaties0
 • 2. Indien ten aanzien van een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid een voorziening inhoudende jeugdhulp met verblijf aangewezen is, treft het college slechts een voorziening inhoudende verblijf bij een pleegouder, indien dit noodzakelijk is in het belang van de ontwikkeling van die vreemdeling. Indien het college voor een vreemdeling verblijf bij een pleegouder geboden acht, geeft hij aan waarom hij verblijf in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder niet aangewezen acht.relaties0
 • 3. De duur van de voorziening voor een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid, is in overeenstemming met de verwachte duur van het verblijf in Nederland en is ten hoogste een half jaar.relaties0
 • 4. Indien het college een voorziening als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet treft ten behoeve van een vreemdeling, is de duur van die voorziening ten hoogste een half jaar, indien de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bezit, die is verleend onder de beperking die verband houdt met tijdelijke humanitaire gronden als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 De gemeente

Artikel 2.1

Ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, van de wet, draagt het college zorg voor de beschikbaarheid van relevante deskundigheid met betrekking tot:

 • a.opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,relaties0
 • b.opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd,relaties0
 • c.taal- en leerproblemen,relaties0
 • d.somatische aandoeningen,relaties0
 • e.lichamelijke of verstandelijke beperkingen, enrelaties0
 • f.kindermishandeling en huiselijk geweld.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.2

Het college draagt er zorg voor dat de ambtenaar of de functionaris, bedoeld in artikel 11aa, eerste lid, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die niet ouder is dan twee jaar.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 De certificering

§ 3.1 De certificerende instelling

Artikel 3.1.1

 • 1. Als certificerende instelling wordt aangewezen een instelling die:
  • a.rechtspersoonlijkheid heeft,relaties0
  • b.onafhankelijk is,relaties0
  • c.haar zetel of vestiging in Nederland heeft,relaties0
  • d.beschikt over voldoende deskundigheid en toerusting om de uitvoering van de taken naar behoren te vervullen,relaties0
  • e.beschikt over een behoorlijke administratie waarin de gegevens die samenhangen met en betrekking hebben op de uitvoering van haar taken, op een systematische wijze zijn vastgelegd, enrelaties0
  • f.verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit de uitoefening van haar taken.relaties0
  relaties0
 • 2. De aanwijzing geschiedt voor een periode van vijf jaar.relaties0
 • 3. Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie kunnen nadere regels gesteld worden met betrekking tot het eerste lid.relaties0
relaties0

Artikel 3.1.2

Onze Minister van Veiligheid en Justitie ziet toe op de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de wet door de certificerende instelling.

relaties0relaties0

Artikel 3.1.3

 • 1. De certificerende instelling verstrekt desgevraagd kosteloos aan Onze Minister van Veiligheid en Justitie de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.relaties0
 • 2. De certificerende instelling zendt Onze Minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden, de rechtmatigheid en doeltreffendheid van die werkzaamheden en de werkwijze in het afgelopen jaar. Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit verslag.relaties0
relaties0

Artikel 3.1.4

 • 1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan de certificerende instelling algemene aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van haar taak.relaties0
 • 2. De certificerende instelling is gehouden overeenkomstig de aanwijzingen te handelen.relaties0
relaties0

Artikel 3.1.5

 • 1. Indien naar het oordeel van Onze Minister van Veiligheid en Justitie de certificerende instelling haar taak niet naar behoren vervult, kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie de aanwijzing, bedoeld in artikel 3.1.1 intrekken.relaties0
 • 2. De aanwijzing wordt niet eerder ingetrokken dan nadat de certificerende instelling in de gelegenheid is gesteld om binnen een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie te stellen termijn alsnog haar taken naar behoren uit te voeren.relaties0
relaties0

Artikel 3.1.6

Gedurende de looptijd van de aanwijzing als certificerende instelling stelt Onze Minister van Veiligheid en Justitie vast of de instelling nog steeds voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften.

relaties0relaties0
relaties0

§ 3.2 Het certificaat

Artikel 3.2.1

 • 1. De aanvraag voor een certificaat of een voorlopig certificaat wordt ingediend bij de certificerende instelling.relaties0
 • 2. De certificerende instelling beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.relaties0
 • 3. De vergoeding voor de behandeling van de aanvraag van een certificaat of een voorlopig certificaat is de aanvrager verschuldigd aan de gecertificeerde instelling.relaties0
 • 4. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan voor de uitvoering van de in het eerste en tweede lid bedoelde werkzaamheden maximumtarieven vaststellen.relaties0
relaties0

Artikel 3.2.2

Een certificaat of een voorlopig certificaat wordt geschorst of ingetrokken door de certificerende instelling:

 • a.op grond van feiten of omstandigheden waarvan de certificerende instelling bij de afgifte van het certificaat redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de certificerende instelling het certificaat niet zou hebben afgegeven;relaties0
 • b.op grond van door de gecertificeerde instelling verstrekte onjuiste inlichtingen over feiten of omstandigheden, mits de onjuistheid daarvan aan de gecertificeerde instelling bekend was of kon zijn;relaties0
 • c.indien de gecertificeerde instelling niet meer voldoet aan het normenkader, bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van de wet, ofrelaties0
 • d.indien de gecertificeerde instelling haar wettelijke verplichtingen niet meer naar behoren nakomt of de taken waarvoor zij is gecertificeerd niet meer naar behoren uitvoert.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3.2.3

 • 1. Gedurende de looptijd van het certificaat stelt de certificerende instelling jaarlijks vast of de gecertificeerde instelling nog voldoet aan het normenkader, bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van de wet.relaties0
 • 2. De kosten van de controle, bedoeld in het eerste lid, zijn voor rekening van de gecertificeerde instelling.relaties0
 • 3. De gecertificeerde instelling verstrekt de certificerende instelling desgevraagd kosteloos alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.relaties0
 • 4. Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de controle, bedoeld in het eerste lid.relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Verplichtingen voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en het college

§ 4.0 Uitzondering op de meldplicht voor jeugdhulpaanbieders

Artikel 4.0.1

De meldplicht, bedoeld in artikel 4.0.1, eerste lid, van de wet, is niet van toepassing op de volgende categorieën van jeugdhulpaanbieders:

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.1 De vertrouwenspersoon

Artikel 4.1.1

De informatie die het college, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling aan jeugdigen, ouders en pleegouders verstrekken over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon, bestaat in ieder geval uit informatie over:

 • a.de onafhankelijke rol van de vertrouwenspersoon;relaties0
 • b.de aard van de ondersteuning door een vertrouwenspersoon;relaties0
 • c.de vertrouwelijkheid van die ondersteuning;relaties0
 • d.het feit dat de ondersteuning kosteloos is, enrelaties0
 • e.de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4.1.2

De vertrouwenspersoon behoeft geen toestemming van derden om met een jeugdige, ouder of pleegouder te spreken.

relaties0relaties0

Artikel 4.1.3

Het college, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling, verschaffen aan de vertrouwenspersoon de faciliteiten die deze voor een juiste uitoefening van zijn taak nodig heeft.

relaties0relaties0

Artikel 4.1.4

De vertrouwenspersoon heeft vrije toegang tot de gebouwen van de gemeente voor zover deze gebruikt worden voor de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening, en tot de gebouwen, terreinen en ruimten van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen waar jeugdigen zich kunnen bevinden, een en ander voor zover dit voor een juiste uitoefening van zijn taak nodig is.

relaties0relaties0

Artikel 4.1.5

Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde verschaffen het college, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling aan de vertrouwenspersoon alle inlichtingen en tonen zij alle bescheiden die deze voor een juiste uitoefening van zijn taak nodig heeft.

relaties0relaties0

Artikel 4.1.6 [Vervallen per 01-08-2019]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.2 Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen

Artikel 4.2.1

 • 1. Binnen vijf werkdagen nadat de voogdij aan de gecertificeerde instelling is opgedragen en zij hiervan in kennis is gesteld, wijst de gecertificeerde instelling een voogdijwerker aan en vindt het eerste contact plaats tussen de voogdijwerker en de minderjarige en zijn ouders.relaties0
 • 2. De voogdijwerker informeert de minderjarige en diens ouders over de medewerker die de voogdijwerker bij zijn afwezigheid vervangt.relaties0
relaties0

Artikel 4.2.2

 • 1. Binnen vijf werkdagen nadat de gecertificeerde instelling is belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling en zij hiervan in kennis is gesteld, wijst de gecertificeerde instelling een gezinsvoogdijwerker aan en vindt het eerste contact plaats tussen de gezinsvoogdijwerker en de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd.relaties0
 • 2. De gezinsvoogdijwerker doet mededeling aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd over:relaties0
 • 3. De gecertificeerde instelling kan, al dan niet op verzoek van de minderjarige, de met het gezag belaste ouder of voogd, een andere medewerker als gezinsvoogdijwerker aanwijzen.relaties0
relaties0

Artikel 4.2.3

 • 1. Binnen vijf werkdagen nadat de gecertificeerde instelling is belast met de uitvoering van de jeugdreclassering en zij hiervan in kennis is gesteld, wijst de gecertificeerde instelling een jeugdreclasseringswerker aan en vindt het eerste contact plaats tussen de jeugdreclasseringswerker en de jeugdige en zijn ouders of zijn voogd.relaties0
 • 2. De jeugdreclasseringswerker doet mededeling aan de jeugdige en zijn ouders of zijn voogd over:
  • a.de medewerker die de jeugdreclasseringswerker bij zijn afwezigheid vervangt, enrelaties0
  • b.de verplichtingen die voortvloeien uit de strafrechtelijke beslissing.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 4.2.4

De gecertificeerde instelling beziet zo vaak als noodzakelijk, doch ten minste eenmaal per jaar, in hoeverre het plan van aanpak, bedoeld in artikel 4.1.3 van de wet, bijstelling behoeft.

relaties0relaties0

Artikel 4.2.5

 • 1. Onverminderd de aan de raad voor de kinderbescherming toekomende taken en bevoegdheden, voldoet de gecertificeerde instelling aan verzoeken van de rechter, het openbaar ministerie of de directeur van de justitiële jeugdinrichting om advies omtrent een jeugdige die wordt verdacht van een strafbaar feit of die op grond daarvan is veroordeeld.relaties0
 • 2. De gecertificeerde instelling brengt geregeld, doch ten minste eenmaal per zes maanden, verslag uit aan het openbaar ministerie dat is belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden in het kader van de uitvoering van jeugdreclassering, over de wijze waarop de jeugdige zich houdt aan de voorwaarden die de rechter of het openbaar ministerie heeft opgelegd.relaties0
 • 3. Indien de jeugdige een opgelegde voorwaarde in het kader van de uitvoering van jeugdreclassering niet of niet geheel nakomt, meldt de gecertificeerde instelling dit onverwijld aan het openbaar ministerie of aan de directeur van de justitiële jeugdinrichting in het kader van een scholings- en trainingprogramma.relaties0
 • 4. De gecertificeerde instelling zendt de raad voor de kinderbescherming een afschrift van het verslag, bedoeld in het tweede lid, en van de melding, bedoeld in het derde lid, voortvloeiend uit de toezichthoudende taak van de raad voor de kinderbescherming, bedoeld in artikel 77hh van het Wetboek van Strafrecht.relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 5 Professionalisering

§ 5.1 Geregistreerde professionals

Artikel 5.1.1

 • 1. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5.2.1, eerste lid, dragen de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het college, voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening, er zorg voor dat de taken worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional. De jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het college delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en vaardigheden van de geregistreerde professional.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid kan de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling of het college anderen dan geregistreerde professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed. In afwijking van het eerste lid belast de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling of het college anderen met die taken, indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak.relaties0
 • 3. De jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het college dragen er zorg voor dat geregistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor hen geldende professionele standaarden.relaties0
relaties0

Artikel 5.1.2

Indien de mogelijkheid tot registratie in het kwaliteitsregister jeugd wordt uitgebreid naar nieuwe categorieën van beoefenaren van beroepen in het jeugddomein, blijft artikel 5.1.1 gedurende een termijn van een jaar buiten toepassing op werktoedelingen waarvan het college voor zover het betreft de toeleiding naar, de advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling aannemelijk kan maken dat die toedeling plaatsvindt aan een niet tot die categorie behorende beroepsbeoefenaar, indien die beroepsbeoefenaar reeds bij de aanvang van die periode binnen de betreffende organisatie werkzaam was.

relaties0relaties0

Artikel 5.1.3

Indien de mogelijkheid tot registratie in het kwaliteitsregister jeugd wordt uitgebreid naar nieuwe categorieën van beoefenaren van beroepen in het jeugddomein, kan gedurende een termijn van vijf jaar en drie maanden vanaf het tijdstip van aanvang van die termijn in afwijking van artikel 5.4.2, eerste lid, aanhef en onder c, een tot die categorie behorende beroepsbeoefenaar in het kwaliteitsregister jeugd zijn ingeschreven indien:

 • a.die beroepsbeoefenaar op het tijdstip waarop de termijn aanvangt werkzaam is voor het college voor zover het betreft de toeleiding naar, de advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening, voor de jeugdhulpaanbieder of voor de gecertificeerde instelling in een functie waarvoor scholing is vereist op het niveau van een hogere beroepsopleiding;relaties0
 • b.de aan de registratie van de beroepsbeoefenaar ten grondslag liggende aanvraag is ingediend binnen drie maanden na het tijdstip waarop de termijn is aangevangen;relaties0
 • c.de beroepsbeoefenaar deelneemt aan een scholingstraject dat erop gericht is uiterlijk bij de eerste herregistratie de scholing op het niveau van hoger beroepsonderwijs te voltooien, enrelaties0
 • d.de registerstichting bij de uitvoering van artikel 5.4.4 ervoor zorg draagt dat voor een ieder kenbaar is dat de registratie van de beroepsbeoefenaar valt onder de werking van dit artikel.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5.1.4

 • 1. De aanvang van de termijnen, bedoeld in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3, wordt bij besluit van Onze Ministers vastgesteld.relaties0
 • 2. De termijnen, bedoeld in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3, kunnen bij besluit van Onze Ministers worden gewijzigd, indien het in het belang van de continuïteit van de werktoedeling noodzakelijk is.relaties0
 • 3. De besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden bekend gemaakt in de Staatscourant.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.2 Erkenning als kwaliteitsregister jeugd

Artikel 5.2.1

relaties0

Artikel 5.2.2

De erkenning, bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, vindt slechts plaats indien het beroepsregister onderscheidenlijk de registerstichting voldoet aan de in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.4.4 gestelde voorwaarden.

relaties0relaties0

Artikel 5.2.3

 • 1. Onze Ministers kunnen een erkenning als bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, intrekken:
  • a.indien de registerstichting handelt in strijd met de in dit hoofdstuk neergelegde erkenningsvoorwaarden;relaties0
  • b.indien de registerstichting anderszins niet of niet langer voldoet aan de bij dit besluit gestelde eisen;relaties0
  • c.indien de registerstichting niet naar behoren functioneert, ofrelaties0
  • d.op verzoek van de registerstichting.relaties0
  relaties0
 • 2. Onze Ministers kunnen in het belang van de jeugdhulp een termijn vaststellen waarop de intrekking zal plaatsvinden.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.3 Het bestuur en de organen van de registerstichting

Artikel 5.3.1

 • 1. De leden van het bestuur van de registerstichting worden benoemd op voordracht van beroepsverenigingen waarbij beroepsbeoefenaren zijn aangesloten die van relevant belang zijn voor de beroepsuitoefening in het jeugddomein.relaties0
 • 2. De statuten van de registerstichting regelen de mogelijkheid tot aanwijzing van andere beroepsverenigingen van relevant belang voor de beroepsuitoefening in het jeugddomein, die gerechtigd zijn tot een voordracht van leden van het bestuur.relaties0
relaties0

Artikel 5.3.2

De statuten van de registerstichting regelen op afdoende wijze dat de leden van het bestuur, dan wel leden van andere organen van de registerstichting geen functies vervullen die onverenigbaar, strijdig zijn of strijdig kunnen zijn met de belangen of doelstellingen van de registerstichting.

relaties0relaties0

Artikel 5.3.3

 • 1. De statuten van de registerstichting voorzien in een raad van advies, bestaande uit leden die in ieder geval organisaties van werkgevers en cliënten vertegenwoordigen.relaties0
 • 2. De raad van advies heeft in ieder geval het recht advies uit te brengen over:relaties0
 • 3. De statuten voorzien erin dat van een door de raad van advies uitgebracht advies slechts schriftelijk en gemotiveerd kan worden afgeweken nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.4 Het beroepsregister

Artikel 5.4.1

 • 1. De registerstichting regelt de wijze van registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren en zorgt ervoor dat:
  • a.registratie en herregistratie op zorgvuldige wijze plaatsvinden;relaties0
  • b.de registratie een geldigheid heeft van een door de registerstichting vast te stellen periode, enrelaties0
  • c.herregistratie plaatsvindt op voorwaarde dat de betrokkene in de periode, bedoeld onder b, heeft voldaan aan door de registerstichting te stellen eisen van werkervaring en van na- en bijscholing.relaties0
  relaties0
 • 2. De registerstichting regelt voorts dat voorafgaand aan de wijziging van de eisen van registratie overleg wordt gevoerd met de beroepsverenigingen, bedoeld in artikel 5.3.1, eerste lid.relaties0
relaties0

Artikel 5.4.2

 • 1. De registerstichting:
  • a.regelt dat het kwaliteitsregister jeugd slechts opengesteld wordt voor registratie voor beroepsbeoefenaren die behoren tot bij een van de voordragende beroepsverenigingen aangesloten categorieën van beroepsbeoefenaren;relaties0
  • b.hanteert niet het vereiste van lidmaatschap van een beroepsvereniging voor opname in het kwaliteitsregister jeugd;relaties0
  • c.stelt het register open voor de registratie van beroepsbeoefenaren die minimaal op het niveau van een hogere beroepsopleiding scholing hebben afgerond, die is gericht op het vervullen van een beroep in het jeugddomein.relaties0
  relaties0
 • 2. De door de registerstichting in rekening te brengen kosten voor registratie in het beroepsregister worden zodanig vastgesteld dat de baten niet uitgaan boven de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de registerstichting.relaties0
relaties0

Artikel 5.4.3

 • 1. De registerstichting waarborgt dat de in het kwaliteitsregister jeugd opgenomen beroepsbeoefenaren dienen te handelen volgens voor hen geldende professionele standaarden.relaties0
 • 2. De statuten van de registerstichting voorzien in de binding van de geregistreerde beroepsbeoefenaren aan een adequaat systeem van normhandhaving op grond waarvan passende maatregelen kunnen worden genomen tegen beroepsbeoefenaren die niet voldoen aan de voor hen geldende professionele standaarden.relaties0
relaties0

Artikel 5.4.4

De registerstichting regelt dat het beroepsregister voor een ieder kosteloos raadpleegbaar is. Zij regelt voorts dat de maatregelen bedoeld in artikel 5.4.3, tweede lid, gedurende een door haar vast te stellen periode voor het publiek kenbaar zijn. Zij houdt daarbij rekening met de aard van de maatregelen, de verwijtbaarheid van het handelen en het belang van degenen die daarvan kennis kunnen nemen.

relaties0relaties0
relaties0

§ 5.5 Overige bepalingen

Artikel 5.5.1

Na de beëindiging van de erkenning verleent de registerstichting alle medewerking die noodzakelijk is voor de overdracht van taken aan een andere, door Onze Ministers aan te wijzen organisatie.

relaties0relaties0

Artikel 5.5.2

 • 1. De registerstichting verstrekt aan Onze Ministers kosteloos op verzoek alle in haar bezit zijnde, op het functioneren van de registerstichting of het kwaliteitsregister jeugd betrekking hebbende informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om te beoordelen of de registerstichting of het kwaliteitsregister jeugd op enig moment voldoet aan de bij dit besluit gestelde eisen, dan wel de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om ten minste inzicht te krijgen in de aantallen registraties, de aard van de registraties en de ontwikkelingen rond het systeem van normhandhaving, bedoeld in artikel 5.4.3, tweede lid.relaties0
 • 2. De registerstichting meldt voorgenomen wijzingen van haar statuten aan Onze Ministers.relaties0
relaties0

Artikel 5.5.3

 • 1. De registerstichting stelt over ieder kalenderjaar een verslag op met betrekking tot de uitvoering van de met dit besluit samenhangende werkzaamheden.relaties0
 • 2. Het jaarverslag bevat in ieder geval een beschrijving van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, en geeft inzicht in:
  • a.de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden;relaties0
  • b.de kwaliteit van de daarbij gevolgde procedures;relaties0
  • c.de behandeling van personen en instellingen die met de registerstichting in aanraking komen, enrelaties0
  • d.de werkzaamheden, samenhangend met artikel 5.4.3, tweede lid.relaties0
  relaties0
 • 3. Het jaarverslag geeft tevens cijfermatig inzicht in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a, c en d.relaties0
 • 4. De registerstichting zendt het jaarverslag voor 1 mei, volgend op het verslagjaar, aan Onze Ministers en de beroepsverenigingen, bedoeld in artikel 5.3.1, eerste lid.relaties0
 • 5. Het jaarverslag gaat vergezeld van een verklaring van een accountant die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De verklaring:
  • a.doet mededeling omtrent de getrouwheid van het jaarverslag; enrelaties0
  • b.geeft er blijk van dat de accountant heeft onderzocht of de registerstichting, onderscheidenlijk het kwaliteitsregister, heeft voldaan aan de bij dit besluit gestelde verplichtingen en wat daarvan de bevindingen zijn.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 5.5.4

Van de erkenning, bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, en de intrekking van de erkenning, bedoeld in artikel 5.2.3, eerste lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 6 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen

§ 6.1 Eisen aan gesloten accommodaties

Artikel 6.1.1

 • 1. Een gesloten accommodatie is geschikt om:
  • a.te voorkomen dat daar geplaatste jeugdigen zich ontrekken of onttrokken worden aan de jeugdhulp die nodig is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen, enrelaties0
  • b.daar geplaatste jeugdigen te doen verblijven in een veilige, beschermde omgeving, die voldoende privacy biedt.relaties0
  relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Ministers kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van het eerste lid.relaties0
relaties0
relaties0

§ 6.2 Klachtrecht bij vrijheidsbeperkende maatregelen

Artikel 6.2.1

Indien de klager daarom verzoekt, wordt de klacht ter kennis gebracht van één lid van de klachtencommissie teneinde te bemiddelen.

relaties0relaties0

Artikel 6.2.2

 • 1. De klager kan zich doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of een andere persoon.relaties0
 • 2. Indien de klager de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, draagt de voorzitter van de klachtencommissie zorg voor de bijstand van een tolk.relaties0
relaties0

Artikel 6.2.3

Van de klachtencommissie maken in ieder geval deel uit:

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 7 Verwijsindex en beleidsinformatie

§ 7.1 Categorieën van instanties en functionarissen

Artikel 7.1.1

Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in het domein jeugdhulp worden aangewezen:

 • a.gemeenten voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening;relaties0
 • b.Veilig Thuis-organisaties;relaties0
 • c.jeugdhulpaanbieders;relaties0
 • d.gecertificeerde instellingen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7.1.2

Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in het domein jeugdgezondheidszorg worden aangewezen instanties die de in artikel 5, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid genoemde werkzaamheden in opdracht van het college uitvoeren.

relaties0relaties0

Artikel 7.1.3

relaties0

Artikel 7.1.4

relaties0

Artikel 7.1.5

Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in het domein maatschappelijke ondersteuning worden aangewezen de aanbieders in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, niet zijnde aanbieders van hulpmiddelen of woningaanpassingen.

relaties0relaties0

Artikel 7.1.6

Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in het domein werk en inkomen worden aangewezen de gemeentelijke kredietbanken, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

relaties0relaties0

Artikel 7.1.7

Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in het domein politie en justitie worden aangewezen:

relaties0relaties0
relaties0

§ 7.2 Inrichting en beheer van de verwijsindex

Artikel 7.2.1

 • 1. Indien voor een melding aan de verwijsindex gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijk signaleringssysteem, draagt het college zorg voor een zorgvuldige en veilige aansluiting daarvan op de verwijsindex.relaties0
 • 2. Indien voor een melding aan de verwijsindex gebruik wordt gemaakt van een ander digitaal systeem dan een gemeentelijk signaleringssysteem, draagt de daarvoor verantwoordelijke zorg voor een zorgvuldige en veilige aansluiting daarvan op de verwijsindex.relaties0
 • 3. Een aansluiting als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt vermoed voldoende zorgvuldig en veilig te zijn als het voldoet aan de eisen zoals deze zijn uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut in de NTA 8023, Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 1 : Landelijke verwijsindex risicojongeren.relaties0
relaties0

Artikel 7.2.2

 • 1. Een instantie die behoort tot een van de categorieën, bedoeld in de artikelen 7.1.1 tot en met 7.1.7 of een functionaris die behoort tot een van de categorieën, bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid, of 7.1.4, tweede lid, draagt zorg voor een zorgvuldig en veilig gebruik van de verwijsindex.relaties0
 • 2. Een instantie of een functionaris wordt vermoed te voldoen aan het bepaalde in het eerste lid als deze voldoet aan de eisen zoals deze zijn uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut in de NEN 7510, Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Algemeen.relaties0
relaties0

Artikel 7.2.3

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet van een wijziging van een norm als bedoeld in 7.2.1, derde lid, of artikel 7.2.2, tweede lid, mededeling in de Staatscourant.

relaties0relaties0
relaties0

§ 7.3 Verwijsindexservicenummer

Artikel 7.3.1

 • 1. Indien een meldingsbevoegde een jeugdige die niet beschikt over een burgerservicenummer meldt aan de verwijsindex, biedt hij daartoe de volgende gegevens van de jeugdige aan in de verwijsindex:relaties0
 • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden in de verwijsindex omgezet in een verwijsindexservicenummer, dat vervolgens gebruikt wordt voor de melding in de verwijsindex.relaties0
relaties0
relaties0

§ 7.4 Gebruik burgerservicenummer

Subparagraaf 7.4.1 De autorisatielijst

Artikel 7.4.1.1
 • 1. De aanvraag tot opneming in de autorisatielijst, bedoeld in artikel 7.2.7 van de wet, wordt uitsluitend gedaan door een jeugdhulpaanbieder.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt bepaald welke gegevens en bescheiden worden verstrekt bij de aanvraag.relaties0
relaties0
Artikel 7.4.1.2

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt, voor zover mogelijk aan de hand van bij of krachtens de wet gestelde vereisten voor de hoedanigheid van de jeugdhulpaanbieder, vast of de aanvraag, bedoeld in artikel 7.4.1.1, is gedaan door een jeugdhulpaanbieder.

relaties0relaties0
Artikel 7.4.1.3
 • 1. In de autorisatielijst van jeugdhulpaanbieders wordt per inschrijving opgenomen:relaties0
 • 2. In de autorisatielijst wordt voorts per inschrijving opgenomen:
  • a.de aard van de gegevens en bescheiden aan de hand waarvan is vastgesteld dat de geautoriseerde een jeugdhulpaanbieder is;relaties0
  • b.de datum van opname in het register;relaties0
  • c.het adres van vestiging;relaties0
  • d.de gegevens met betrekking tot verstrekte en ingetrokken toegangsmiddelen.relaties0
  relaties0
 • 3. Bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen nadere regels worden gesteld over de opname en verwerking van gegevens in de autorisatielijst.relaties0
relaties0
Artikel 7.4.1.4

De geautoriseerde stelt Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onmiddellijk op de hoogte van een wijziging van de in de autorisatielijst opgenomen gegevens en van andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het schorsen of doorhalen van de opname.

relaties0relaties0
Artikel 7.4.1.5

Zolang de inschrijving van een jeugdhulpaanbieder in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, is geschorst, is zijn opname in de autorisatielijst van jeugdhulpaanbieders geschorst.

relaties0relaties0
Artikel 7.4.1.6

Verwijdering van de autorisatielijst vindt slechts plaats:

 • a.op verzoek van de geautoriseerde, ofrelaties0
 • b.indien de geautoriseerde geen jeugdhulpaanbieder meer is.relaties0
relaties0relaties0
Artikel 7.4.1.7
relaties0
relaties0

Subparagraaf 7.4.2 Toegangsmiddelen SBV-Z

Artikel 7.4.2.1

Jeugdhulpaanbieders kunnen uitsluitend door tussenkomst van de SBV-Z gebruik maken van de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c en d, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

relaties0relaties0
Artikel 7.4.2.2

De jeugdhulpaanbieder die is aangesloten op de SBV-Z draagt zorg dat de verbinding van zijn geautomatiseerde systeem met de SBV-Z en de uitwisseling van gegevens tussen zijn geautomatiseerde systeem en de SBV-Z functioneren op een wijze die overeenstemt met hetgeen daarover in de systeembeschrijving is vastgelegd.

relaties0relaties0
Artikel 7.4.2.3

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan op aanvraag middelen verschaffen waarmee de geautoriseerde toegang kan verkrijgen tot de SBV-Z. De artikelen 18 tot en met 25 en 33 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daarbij onder «geregistreerde» verstaan wordt: geautoriseerde.

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

§ 7.5 Beleidsinformatie

Artikel 7.5.1

 • 1. De structurele verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 7.4.2 en 7.4.3 van de wet, vindt plaats op elektronische wijze aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.relaties0
 • 2. Onze Ministers en het college vragen geen gegevens uit ten behoeve van de doelen bedoeld in artikel 7.4.1 van de wet, indien zij zelf of het Centraal Bureau voor de Statistiek reeds over deze gegevens beschikken en deze gegevens gebruikt kunnen worden ten behoeve van deze doelen.relaties0
relaties0

Artikel 7.5.2

relaties0

Artikel 7.5.3

 • 1. De structurele verstrekking door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen van gegevens, bedoeld in artikel 7.4.3 van de wet, betreft:
  • a.het burgerservicenummer, de geboortedatum en het geslacht van de jeugdige;relaties0
  • b.de adresgegevens van de jeugdige, de gezaghebbende ouders, voogd of pleegoudervoogd, in het bijzonder ter aanduiding van de woonplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;relaties0
  • c.de gegevens over de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling;relaties0
  • d.de datum van de aanvang van de jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering;relaties0
  • e.de einddatum van de jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering;relaties0
  • f.het type ingezette jeugdhulp;relaties0
  • g.een aanduiding van de verwijzer naar jeugdhulp;relaties0
  • h.de reden van beëindiging van de jeugdhulp;relaties0
  • i.het type kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;relaties0
  • j.de datum van het eerste contact van de gecertificeerde instelling met de jeugdige bij de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering;relaties0
  • k.de reden van de beëindiging van de kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering;relaties0
  • l.de vraag of er al dan niet sprake is van de inzet van een erkende interventie bij jeugdreclassering;relaties0
  • m.gegevens over de outcome van:
   • 1°.de jeugdhulp die is verleend door een jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 1°, van de Jeugdwet, voor zover de gemeente en die jeugdhulpaanbieder hebben afgesproken dat de jeugdhulpaanbieder deze gegevens registreert of in subsidievoorwaarden is opgenomen dat de jeugdhulpaanbieder dit zal registreren, ofrelaties0
   • 2°.gecertificeerde instellingen.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • 2. Een incidentele verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 7.4.3 van de wet door jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen betreft geen persoonsgegevens.relaties0
relaties0

Artikel 7.5.4

 • 1. Bij regeling van Onze Ministers wordt voor het structureel verstrekken van de gegevens, genoemd in artikel 7.5.1, door de instanties genoemd in de artikelen 7.5.2 en 7.5.3, bepaald:
  • a.welke gegevens genoemd in artikel 7.5.3, eerste lid, worden verstrekt alsmede, voor zover nodig, een nadere omschrijving van deze gegevens;relaties0
  • b.de wijze waarop de gegevens worden verstrekt;relaties0
  • c.de tijdvakken waarop de gegevens die worden verstrekt betrekking hebben;relaties0
  • d.de termijnen waarbinnen of de tijdstippen waarop de gegevens worden verstrekt.relaties0
  relaties0
 • 2. De regeling, bedoeld in het eerste lid, bevat een informatieprotocol.relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 8 Financiën en verantwoording

§ 8.1 Ouderbijdrage [Vervallen per 28-02-2017]

Artikel 8.1.1 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.2 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.3 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.4 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.5 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.6 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.7 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8.1.8 [Vervallen per 28-02-2017]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 8.2 Financiële verantwoording

Artikel 8.2.1

Deze paragraaf wordt verstaan onder «gegevens»: de in artikel 8.3.2 van de wet bedoelde gegevens betreffende de exploitatie van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

relaties0relaties0

Artikel 8.2.2

 • 1. Onze Ministers geven per categorie van jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen en per categorie van personen die bij de exploitatie van een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling betrokken zijn, aan, welke gegevens jaarlijks dienen te worden verstrekt.relaties0
 • 2. Onze Ministers kunnen voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gelegen binnen een door hen aan te wijzen gebied en voor personen die bij de exploitatie van die jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen betrokken zijn, aangeven welke gegevens op hun desbetreffend verzoek dienen te worden verstrekt.relaties0
relaties0

Artikel 8.2.3

 • 1. De gegevens, bedoeld in artikel 8.2.2, eerste lid, worden jaarlijks uiterlijk vijf maanden na het verstrijken van het jaar waarop zij betrekking hebben verstrekt.relaties0
 • 2. De gegevens, bedoeld in artikel 8.2.2, tweede lid, worden verstrekt telkens uiterlijk zes maanden na een desbetreffend verzoek van elk van Onze Ministers.relaties0
relaties0

Artikel 8.2.4

 • 1. Onze Ministers wijzen instanties aan die de te verstrekken gegevens verzamelen en verwerken.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Ministers worden voorschriften gegeven:
  • a.over de wijze waarop en de vorm waarin de gegevens dienen te worden verstrekt;relaties0
  • b.over de wijze van vergoeding van de kosten, verbonden aan de verstrekking van de gegevens;relaties0
  • c.over wijze waarop gegevens ter beschikking worden gesteld van de organen genoemd in of betrokken bij de uitvoering van de wet;relaties0
  • d.die door die instanties, bedoeld in het eerste lid, in acht worden genomen.relaties0
  relaties0
relaties0
relaties0

§ 8.3 Overige bepalingen

Artikel 8.3

Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld over de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 8.1.8, eerste lid, van de wet door de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 9 Wijziging in andere algemene maatregelen van bestuur

Artikel 9.1

[Red: Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]

relaties0relaties0

Artikel 9.2

[Red: Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]

relaties0relaties0

Artikel 9.3

[Red: Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit.]

relaties0relaties0

Artikel 9.4

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

relaties0relaties0

Artikel 9.5

[Red: Wijzigt het Besluit basisregistratie personen.]

relaties0relaties0

Artikel 9.6

[Red: Wijzigt het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten.]

relaties0relaties0

Artikel 9.7

[Red: Wijzigt het Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming.]

relaties0relaties0

Artikel 9.8

[Red: Wijzigt het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

relaties0relaties0

Artikel 9.9

[Red: Wijzigt het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.]

relaties0relaties0

Artikel 9.10

[Red: Wijzigt het Besluit geslachtsnaamswijziging.]

relaties0relaties0

Artikel 9.11

[Red: Wijzigt het Besluit gezagsregisters.]

relaties0relaties0

Artikel 9.12

[Red: Wijzigt het Besluit gezondheidszorgpsycholoog.]

relaties0relaties0

Artikel 9.13

[Red: Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

relaties0relaties0

Artikel 9.14

[Red: Wijzigt het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.]

relaties0relaties0

Artikel 9.15

[Red: Wijzigt het Besluit politiegegevens.]

relaties0relaties0

Artikel 9.16

[Red: Wijzigt het Besluit studiefinanciering 2000.]

relaties0relaties0

Artikel 9.17

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

relaties0relaties0

Artikel 9.18

[Red: Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994.]

relaties0relaties0

Artikel 9.19

[Red: Wijzigt het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.]

relaties0relaties0

Artikel 9.20

[Red: Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]

relaties0relaties0

Artikel 9.21

[Red: Wijzigt de Reclasseringsregeling 1995.]

relaties0relaties0

Artikel 9.22

[Red: Wijzigt het Reglement justitiële jeugdinrichtingen.]

relaties0relaties0

Artikel 9.23

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]

relaties0relaties0

Artikel 9.24

relaties0

Artikel 9.25

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.0, eerste lid, van de wet is niet van toepassing op de volgende categorieën van jeugdhulpaanbieders:

relaties0relaties0

Artikel 10.2 [Vervallen per 01-10-2020]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 10.3 [Vervallen per 01-10-2020]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 10.4

Een erkenning van een beroepsregister als enig kwaliteitsregister jeugd door Onze Ministers op grond van artikel 68a, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, geldt als erkenning op grond van artikel 5.2.1, eerste lid, van dit besluit.

relaties0relaties0

Artikel 10.5 [Vervallen per 01-10-2020]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 10.6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Jeugdwet.

relaties0relaties0
relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar
5 november 2014
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van
Rijn
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F.
Teeven
de eenentwintigste november 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W.
Opstelten

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven