Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen
Publicatiedatum:01-09-2001Geldigheid:01-09-2001 t/m 16-07-2011Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20010901 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen
De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 52, vierde lid, van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen;

Gezien het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 3 mei 2001, kenmerk 5095686/TH/rb;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder: DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. De directeur kan de Minister van Justitie verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het laten deelnemen van een jeugdige, aan een cursus of activiteit ten behoeve van zijn pedagogische vorming, voor zover die cursus of activiteit niet behoort tot het door de inrichting of de daaraan verbonden school geboden onderwijsprogramma.relaties0
  • 2. De aanvraag gebeurt schriftelijk bij de DJI, onder opgave van aard en motivering en specificatie van de kosten. relaties0
relaties0

Artikel 3

Uit de aanvraag blijkt dat de cursus of activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zich verdraagt met het verblijfs- of behandelplan van de jeugdige en dat deelname daaraan geen gevaar oplevert voor de orde en veiligheid in de inrichting.

relaties0relaties0

Artikel 4

De beslissing van de minister wordt schriftelijk en, ingeval van afwijzing, met redenen omkleed, aan de directeur meegedeeld.

Redenen voor afwijzing kunnen onder meer gebaseerd zijn op de in artikel 3 genoemde voorwaarden, alsmede op de omvang van de gevraagde tegemoetkoming.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt op 1 september 2001 in werking.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
vanJustitie
A.H.
Korthals
Naar boven