Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3448/GM, 29 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:29-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3448/GM

betreft: [klager] datum: 29 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.P. Friperson, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 3 december 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 9 maart 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Een medegedetineerde heeft op 9 maart 2010 telefonisch contact opgenomen met het secretariaat van de Raad en meegedeeld dat klager in verband met ziekte niet ter zitting zal verschijnen.

De kantoorgenoot van klagers raadsvrouw mr. M.K. Bhadai heeft op 9 maart 2010 telefonisch aan het secretariaat van de Raad meegedeeld dat hij noch de raadsvrouw ter zitting aanwezig zal zijn.

De inrichtingsarts van het detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam is evenmin ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, houdt in dat klager onvoldoende (specialistische) medische behandeling voor wat betreft armklachten, stress en slapeloosheid is geboden.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Namens klager is de klacht als volgt toegelicht.
Klager had een gebroken arm en was ernstig depressief. Hij had last van slapeloosheid, pijn in arm en schouder en last van stress. Meermalen heeft hij zich tot de medische dienst gewend, maar hij heeft nodeloos lang op de noodzakelijke
(specialistische)
hulp moeten wachten. Voor wat betreft de stressklachten heeft hij nooit specialistische hulp gekregen. De medische dienst heeft hem niet serieus genomen en hij heeft onnodig veel pijn geleden. Klager lijdt nog steeds pijn.

Het plaatsvervangend hoofd van de medische dienst heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, als volgt toegelicht.
Aan klager is tijdelijk slaapmedicatie (Valeriaan) verstrekt. Er was geen medische indicatie voor andere slaapmedicatie. Benzodiazepinen worden niet voor lange tijd voorgeschreven in verband met de grote kans op verslaving en geheugenstoornissen.
Klagers klachten zijn serieus genomen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat door of namens klager niet verzocht is om de behandeling van de zaak aan te houden.

Uit de stukken en met name klagers medische gegevens is gebleken dat klager meermalen voor zijn medische klachten is gezien door de medische dienst en de inrichtingsarts en dat hem medicatie is voorgeschreven. Slaapmedicatie is klager tijdelijk
voorgeschreven in verband met de verslavende werking van deze medicatie en het risico van geheugenstoornissen. Aanvankelijk heeft klager verzocht om verwijzing naar een psychiater, maar hij heeft in een gesprek met de medische dienst aangegeven dat
steun van de medische dienst volstond. Voorts is klager voor zijn gebroken en daarna wederom geblesseerde pols doorverwezen naar het ziekenhuis en daar meermalen onderzocht en behandeld.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat niet is gebleken dat het handelen van of namens de inrichtingsarts niet adequaat zou zijn en in strijd zou zijn met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en prof dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven