Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2826/GM, 10 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2826/GM

betreft: [klager] datum: 10 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 29 september 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 januari 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, is klager noch de aan de inrichting verbonden psychiater verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 27 juli 2009, betreft het voorschrijven van Concerta in plaats van Ritalin en het tijdelijk stopzetten van medicatie.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft in zijn beroepschrift het volgende aangevoerd.
Hij gebruikt liever Ritalin dan Concerta. Hij voelt zich beter met Ritalin, omdat hij dan beter in zijn vel zit, rustiger is en meer kan hebben. Bij de uitwerking van Concerta kan hij niets hebben. Hij krijgt dan ook een droge mond en een hongergevoel,
maar wordt misselijk als hij iets eet.

De aan de inrichting verbonden psychiater heeft in beroep schriftelijk het volgende standpunt ingenomen.
Hij heeft klager op verzoek van het Psycho Medisch Overleg in consult gezien voor medicatieadvies. Hij heeft klager gesproken op 25 juni 2009, 13 juli 2009, 23 juli 2009 en 24 augustus 2009. Klager heeft een poos geleden Ritalin gebruikt en wilde dit
opnieuw gaan gebruiken. Aangezien klager de laatste tijd geen methylfenidaat had gehad, is hem eerst de kortwerkende toedieningsvorm daarvan (3 x 10 mg Ritalin) voorgeschreven. Nadat was gebleken dat dit geen averechts effect had, is besloten hem -
volgens het in de inrichting geldende voorkeursbeleid - Concerta te geven. Concerta heeft dezelfde werkzame stof, maar wordt deels vertraagd afgegeven. Het effect van een eenmalige dosis Concerta houdt ongeveer 12 uren aan. Dit is evenveel als een
dosering van drie tabletten Ritalin per dag. Verder zijn er aanwijzingen dat Concerta een minder groot roeseffect dan Ritalin heeft en daarom minder potentieel verslavend is.
Omdat klager van 3 x10 mg Ritalin niet veel voelde, is besloten om hem niet het equivalent Concerta daarvan (36 mg) te geven, maar een dosering Concerta van 54 mg. Klager heeft aangegeven dat hij zich daar niet goed bij voelde, maar wilde niet
instemmen met een lagere dosering Concerta van 36 mg, omdat hij Ritalin wil. Op zijn verzoek is toen met de Concerta gestopt en niet direct Ritalin gegeven. In een gesprek van 24 augustus 2009 hebben de psychiater en klager afgesproken dat de
psychiater
de visies van hem en klager aan de medisch adviseur zou voorleggen en dat diens advies gevolgd zou worden.
Op 1 september 2009 heeft klager de psychiater aangegeven Concerta te accepteren. In goed overleg wordt klager per 1 oktober 2009 Concerta in een lagere dosering (36 mg) verstrekt.

3. De beoordeling
Klager is het er niet mee eens dat hem Concerta in plaats van Ritalin is voorgeschreven door de psychiater. Zoals de psychiater heeft aangegeven, hebben Ritalin en Concerta beiden methylfenidaat als werkzame stof. Voor dezelfde werking hoeft maar
eenmaal daags Concerta tegenover driemaal daags Ritalin ingenomen te worden. Er zijn aanwijzingen dat Concerta een minder groot roeseffect heeft dan Ritalin, waardoor Concerta mogelijk minder verslavend is dan Ritalin. In de inrichting geldt daarom het
beleid om bij voorkeur Concerta in plaats van Ritalin voor te schrijven. Ook in het Farmacotherapeutisch Kompas, een gids voor artsen voor het voorschrijven van medicijnen, wordt de voorkeur gegeven aan Concerta boven Ritalin. Volgens dit Kompas is er
geen verschil in de werkzaamheid en de bijwerkingen van Concerta en Ritalin aangetoond. Het voorschrijven van Concerta in plaats van Ritalin is daarmee lege artis (volgens de regelen van de kunst). Gesteld noch gebleken is dat klager last heeft (gehad)
van een bijwerking die Concerta wel en Ritalin niet zou hebben.
Klager is op een gegeven moment geen Concerta meer gegeven, omdat hij geen Concerta meer wilde slikken. Het niet direct voorschrijven van Ritalin is in overeenstemming met het geldende voorkeursbeleid voor Concerta en klager en de psychiater hebben
afgesproken de mening van de medisch adviseur af te wachten. Nadat was gebleken dat de medisch adviseur de mening van de psychiater deelt, is klager akkoord gegaan met het voorschrijven van Concerta. Volgens de gegevens in het medisch dossier wil
klager
vanaf 2 november 2009 geen Concerta meer slikken.

De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het voorschrijven van Concerta in plaats van Ritalin en het stoppen met die medicatie niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm
neergelegde norm.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 10 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven