Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3491/GBT, 3 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3491/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 3 maart 2010

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 10 december 2009 om klagers bezwaarschrift tegen de beslissing om hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond te verklaren.

Bij uitspraak van 8 februari 2010, nr. 09/3491/GB, heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid,
juncto
artikel 68, zevende lid, van de Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er op 12 februari 2010 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor de locatie Groot Bankenbosch, een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt
beveiligingsniveau, te Veenhuizen en is op 21 februari 2010 overgeplaatst.

Beoordeling
Klager heeft zich bij brief tot de beroepscommissie gewend en meegedeeld dat hij na zijn plaatsing in Groot Bankenbosch in afzondering is geplaatst in afwachting van terugplaatsing naar de gevangenis Lelystad. De beroepscommissie vat deze brief op als
een beklag tegen deze afzondering en zendt deze brief ter verdere behandeling door naar de desbetreffende beklagcommissie. De beroepscommissie is gebleken dat klager op 2 maart 2010 is teruggeplaatst naar de gevangenis Lelystad. Een afschrift van deze
brief, die wordt opgevat als een bezwaarschrift tegen de beslissing klager over te plaatsen, wordt aan de selectiefunctionaris gezonden.
Nu het beroep tegen de bestreden beslissing gegrond is verklaard, moet worden geoordeeld dat de plaatsing van klager vanaf 7 juli 2009 tot 21 februari 2010 in de gevangenis Lelystad niet op goede gronden heeft berust. Gelet daarop acht de
beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 525,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 525,=.
Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven