Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3639/GV, 2 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:02-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3639/GV

betreft: [klager] datum: 2 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 december 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt dat het OM heeft bevestigd dat klager geen openstaande zaken heeft. De politie Amsterdam heeft bevestigd dat klager niet is geregistreerd in het OPS-register. Klager zou graag documenten willen zien waaruit blijkt dat klager wel
openstaande
zaken heeft.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Van een te verlenen verlof kan geen sprake zijn. Wanneer klager op verlof gaat en zich buiten de inrichting begeeft, zal hij door de politie gearresteerd worden. In het selectieadvies staat dat klager driemaal in het OPS-register staat en dat de
officier van justitie zijn aanhouding en opsporing gelast.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Lelystad heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Het OM heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De politie Amsterdam heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden met aftrek, wegens opzettelijke vrijheidsberoving, bedreiging en diefstal met geweldpleging. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 20 augustus 2010.
Aansluitend
dient hij eventueel 15 dagen subsidiaire hechtenis op grond van de wet Terwee te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal vier verlofaanvragen indienen. De Staatssecretaris heeft klagers tweede verlofaanvraag toegewezen, dit verlof wordt verleend op 19 februari 2010 voor de duur
van 60 uren.

Klager is op 12 februari 2010 geselecteerd voor de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) met regimair verlof van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen. Kennelijk zijn de bezwaren die tegen de eerste verlofaanvraag zijn ingediend niet meer
relevant. Onder deze omstandigheden houden deze bezwaren geen stand. Gelet hierop dient het beroep gegrond te worden verklaard. Nu gebleken is dat klager is geselecteerd voor de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch, en het alsnog verlenen van
algemeen verlof niet meer aan de orde is, zal klager de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 50,=

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 2 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven