Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3650/GB, 1 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3650/GB

Betreft: [klager] datum: 1 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 december 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis/ISD van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Breda. Van daaruit is hij geselecteerd voor en geplaatst in de gevangenis/ISD van de p.i. Vught. Op 5 januari 2010 is hij overgeplaatst naar het penitentiair
psychiatrisch centrum Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Dan heeft hij meer vrijheden en kan hij vaker bij zijn dierbaren aanwezig zijn. Hij zit al acht maanden in detentie. Een normaal beveiligde inrichting doet hem geen goed.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de selectierapportage blijkt dat klager moeite heeft zich te houden aan de geldende regelgeving. Hij heeft het personeel denigrerend toegesproken en een opdracht geweigerd. Gedragsmatig valt op dat klager voornamelijk op bed ligt en weinig
deelneemt
aan activiteiten. Zijn persoonlijke hygiëne en hygiëne op cel zijn slecht te noemen. Door zijn psychische gesteldheid is klager geplaatst op een bijzondere zorg afdeling.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD van de penitentiaire inrichtingen Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.4. In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving
een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.5. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is met name van belang het gegeven dat
klager moeite heeft zich aan de geldende regelgeving te houden. Hij doet sporadisch mee aan de geboden activiteiten. Klager verbleef voorts vanwege zijn psychische gesteldheid op de bijzondere zorg afdeling. Gelet op al het vorenstaande is klager niet
geschikt voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 1 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven