Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3175/JB, 9 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:09-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3175/JB

Betreft: [klager] datum: 9 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op 9 juli 1992, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 9 november 2009 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 januari 2010, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, [...], selectiefunctionaris en [...], juridisch medewerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar j.j.i. ’t JOC te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 september 2009 gedetineerd. Hij is op 21 september 2009 als voorlopig gehechte op de opvangafdeling van de j.j.i. Eikenstein te Zeist geplaatst.
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 21 december 2009 veroordeeld tot 600 dagen jeugddetentie waarvan 283 dagen voorwaardelijk met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is begonnen op 21 december 2009 en eindigt op
1 augustus 2010.
Op 27 oktober 2009 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i. ’t JOC te Amsterdam.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
In de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris wordt aangegeven dat de Officier van Justitie bezwaar heeft tegen klagers overplaatsing, maar de reden van zijn bezwaar wordt niet genoemd. Klager wil graag de reden weten. Klagers ouders wonen in
Haarlem en het is voor hen lastig om op bezoek te komen. Ze hebben al enkele keren in de file gestaan, waardoor ze te laat aankwamen en de inrichting niet meer in mochten. Amsterdam is voor klagers ouders makkelijker te bereiken. Klagers ouders komen
op
vrijdag op bezoek, op het bezoekuur wat voor vrienden is gereserveerd. In de inrichting is het mogelijk dat ouders elke dag op bezoek komen.
Dit is de eerste keer dat klager vastzit. Eikenstein valt niet tegen en de mensen zijn aardig. Klager ziet er niet tegenop om in een andere inrichting weer nieuwe vrienden te maken. Hij mist zijn ouders heel erg en hun bezoek is voor hem het
allerbelangrijkste. Klager heeft een oudere broer en twee zusjes. Voor zijn detentie was klager van school gestuurd en hij had zich ingeschreven bij het ROC. Klager is nu bezig met het behalen van deelcertificaten. Hij wil graag makelaar worden.

De selectiefunctionaris en de juridisch medewerker hebben de volgende toelichting gegeven.
Klager is op 21 september 2009 in voorlopige hechtenis gesteld voor het arrondissement Haarlem. De j.j.i. Eikenstein is bestemd voor de opneming van jeugdigen van het arrondissement Haarlem en ’t JOC is bestemd voor jeugdigen uit het arrondissement
Amsterdam. De regio-indeling dateert van 2005 en zal binnenkort opnieuw worden bekeken. De Officier van Justitie heeft aangegeven, na contact te hebben opgenomen met de jeugdreclassering, bezwaar te hebben tegen overplaatsing van klager naar ’t JOC,
omdat klager zeer gebaat is bij de in Eikenstein geboden structuur en het pedagogisch beleid. Het was beter geweest de reden van het bezwaar van de Officier van Justitie te vermelden in de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris van 9
november
2009. De selectiefunctionaris zegt toe dat dit verzuim in het vervolg niet meer zal voorkomen.
Bij overplaatsing van een voorlopig gehechte wordt altijd advies gevraagd aan de betreffende Officier van Justitie. Aan dit advies wordt veel waarde gehecht. In dit geval is van dit advies niet afgeweken, zeker ook omdat er overleg is geweest met de
jeugdreclassering.
Klager is inmiddels veroordeeld tot jeugddetentie en advies van de Officier van Justitie is niet meer nodig. Het gaat goed met klager in Eikenstein, maar dat is geen garantie dat het in een andere j.j.i. ook goed zal gaan. Klager kan nu een nieuw
verzoek tot overplaatsing indienen. Vooralsnog staat de selectiefunctionaris positief tegenover een dergelijk verzoek.
De selectiefunctionaris merkt op dat Eikenstein een hele ruime bezoekregeling heeft. Het zou verstandig zijn als klager eerst nog bij ’t JOC navraagt wat de bezoektijden zijn en of hij daar ook zijn opleiding kan vervolgen.

4. De beoordeling
Ten tijde van het indienen van het beroep onderging klager voorlopige hechtenis. Hiervoor zijn de opvanginrichtingen bestemd. Bij rechterlijke uitspraak van 21 december 2009 is klager tot jeugddetentie veroordeeld.
Het openbaar ministerie heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de overplaatsing van klager naar ’t JOC, omdat klager zeer gebaat is bij de in Eikenstein geboden structuur en het pedagogisch beleid.
Nu in de bestreden beslissing alleen is vermeld dat het Openbaar Ministerie bezwaar heeft tegen overplaatsing zonder dat nadere informatie wordt gegeven over de reden van het bezwaar, acht de beroepscommissie de bestreden beslissing onvoldoende
gemotiveerd.
De beroepscommissie zal de beslissing van de selectiefunctionaris daarom formeel gegrond verklaren.
De beroepscommissie zal geen tegemoetkoming vaststellen.
De beroepscommissie overweegt dat de selectiefunctionaris heeft aangegeven dat in het vervolg de reden van bezwaar van het Openbaar Ministerie in de beslissing zal worden vermeld.

Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie het volgende.
Voor de selectie van jeugdigen geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een opvanginrichting worden geplaatst in het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen wordt een
uitzondering gemaakt. Klager is ingesloten voor het parket Haarlem en ingevolge de regio-indeling is de j.j.i. Eikenstein bestemd voor de opvang van jeugdigen uit het arrondissement Haarlem.

Aangezien het niet onmogelijk is voor zijn ouders om naar hem af te reizen, kan de beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat, nu klager inmiddels is veroordeeld, hij een nieuw verzoek om overplaatsing kan indienen bij de selectiefunctionaris.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep formeel gegrond en materieel ongegrond.
Zij kent klager vanwege de formele gegrondverklaring geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, ing. M.J.Mulders, en dr. R.A.R. Bullens, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 9 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven