Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3040/GA, 4 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3040/GA

betreft: [klager] datum: 4 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 oktober 2009 van de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 januari 2010, gehouden in de locatie De Berg te Arnhem, is [...], unit-directeur bij voormelde locatie Norgerhaven gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen
gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van een legale X-box.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft bij het verlaten van de inrichting zijn X-box niet meegekregen. De inrichting is de papieren van de overdracht van de X-box kwijt. Verder
overschrijft het computerprogramma oude gegevens. De inrichting heeft klager uit de gevangenis Veenhuizen weggepest. Zij hebben alles gedaan om klager het leven zuur te maken. Deze actie moet daartoe ook worden gerekend.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Bij een celcontrole op 4 juni 2009 is een aantal spullen, waaronder een illegale X-box in beslag genomen. Deze X-box had de mogelijkheid dvd’s af
te
spelen. In de huisregels is bepaald dat het bezit van film- en videoapparatuur niet is toegestaan. Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd. Op 20 augustus 2009 is een legale X-box in beslag genomen. Klager had deze X-box niet op zijn naam staan,
waardoor hij de X-box niet rechtmatig in zijn bezit had.
Klager heeft te laat beklag ingediend. Het klaagschrift is gedateerd op 27 augustus 2009 en op 31 augustus 2009 bij de beklagcommissie binnengekomen. Dit betekent dat klager niet in zijn beklag kan worden ontvangen.
Klager heeft aangegeven dat hij de X-box van medegedetineerde [A] heeft ontvangen. Uit de gegevens van het Bad blijkt echter dat klager de X-box van medegedetineerde [B] zou hebben gekregen. Voor de overdracht dienen beide gedetineerden een
overdrachtsverklaring te ondertekenen. Deze was echter niet aanwezig in het Bad. In het dossier van gedetineerde [A] werd evenmin een overdrachtsformulier aangetroffen. Het handelen in spelcomputers is volgens de huisregels niet toegestaan.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Pbw dient het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen, te worden ingediend. Een na afloop van deze
termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

Het beklag van klager is gericht tegen de inbeslagname van een X-box op 4 juni 2009 en op 20 augustus 2009. Het klaagschrift is gedateerd op 27 augustus 2009 en blijkens een stempel op het klaagschrift op 31 augustus 2009 bij de beklagcommissie
binnengekomen. Dit betekent dat wat betreft de inbeslagname van de X-box op 4 juni 2009 het beklag na vorenbedoelde termijn is ingediend. Door klager zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat klager in verzuim is geweest. Gelet op het vorenstaande had de beklagcommissie klager in zoverre niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag.

Het beklag tegen de inbeslagname van de X-box op 20 augustus 2009 is tijdig ingediend. De beroepscommissie is van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat klager de X-box via de geëigende procedure van medegedetineerde [A] heeft verkregen.
De
daarvoor noodzakelijke overdrachtsformulieren ontbreken zowel in het dossier van klager als in dat van medegedetineerde [A] De beroepscommissie heeft geen reden te veronderstellen dat de inrichting er belang bij zou hebben een legale X-box aan klager
te
onthouden en om die reden twee dossiers te manipuleren. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie wat betreft de inbeslagname van de X-box op 4 juni 2009 en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in dit onderdeel van zijn beklag.
Zij verklaart het beroep ongegrond wat betreft de inbeslagname van de X-box op 20 augustus 2009 en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.G. Coumans en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 4 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven