Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3412/TA, 3 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3412/TA

betreft: [klager] datum: 3 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een mondelinge uitspraak van 9 november 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het tijdstip waarop klager de Wettelijke Aantekeningen heeft
ontvangen alsmede tegen het niet ontvangen van een correctieformulier,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en het hoofd van de inrichting om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 67, eerste en derde lid Bvt juncto artikel 58, vijfde lid Bvt dient het beroepschrift tegen een uitspraak van de beklagrechter uiterlijk op de zevende dag na die van de mondelinge mededeling van die uitspraak te worden ingediend. Als
dag van indiening geldt de dag waarop het beroepschrift door het secretariaat van de beroepscommissie wordt ontvangen, dan wel de dag die door of namens het hoofd van de inrichting is gestempeld op het beroepschrift of de enveloppe waarin dit wordt
verzonden.
Een na afloop van de termijn van zeven dagen ingediend beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat het beroepschrift zo spoedig is ingediend als redelijkerwijs van de indiener van het beroep kon worden verlangd.

De aantekening mondelinge uitspraak waarvan beroep is op 9 november 2009 uitgereikt aan klager en het afdelingshoofd [...], die namens het hoofd van de inrichting ter zitting aanwezig was. Uit telefonische informatie van de secretaris van de
beklagcommissie is gebleken dat de beklagrechter partijen heeft gewezen op de mogelijkheid van beroep.
Het beroepschrift dateert van 4 december 2009 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 7 december 2009. Het hoofd van de inrichting heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld. Het hoofd van de inrichting kan om die reden
niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het hoofd van de inrichting niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 3 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven