Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3421/GB, 15 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3421/GB

Betreft: [klager] datum: 15 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 december 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Ter Apel afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 26 oktober 2009 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De verstandhouding met het personeel is zeer verslechterd en de consequenties zijn niet meer verantwoord.
Klagers plaatsing in het h.v.b. te Hoogeveen heeft tot grote spanningen geleid. Zijn plaatsing daar heeft te maken met de verwachting dat klager de maatregel Inrichting stelselmatige daders (i.s.d.) opgelegd kan krijgen. Klager is echter van mening dat
deze plaatsing, onder deze verwachting, een eerlijk proces in de weg staat. De rechters zijn namelijk ook op de hoogte van deze plaatsing. Vanwege deze spanning heeft klager zich niet goed kunnen voorbereiden op zijn rechtszaak, waarmee zijn kans op
een
goede behandeling is verkleind.
De spanningen hebben ertoe geleid dat klager meerdere malen in beroep is gegaan tegen beslissingen van de directeur en de verhouding tussen klager en personeel is verslechterd. Derhalve is niemand gebaat bij handhaving van de detentie binnen het h.v.b.
te Hoogeveen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Er wordt door het Openbaar Ministerie negatief geadviseerd met betrekking tot het verzoek om overplaatsing, omdat op korte termijn een zitting gepland staat. Indien de maatregel i.s.d. wordt uitgesproken, zal de tenuitvoerlegging hiervan plaatsvinden
in
de gevangenis/ISD van de p.i. te Hoogeveen. Er wordt een perspectief geboden indien de maatregel niet wordt uitgesproken.
Uit navraag is gebleken dat de rechtbank op 31 december 2009 uitspraak heeft gedaan. Daarbij is de maatregel opgelegd. Indien klager hiertegen in beroep gaat, kan deze nog niet ten uitvoer worden gelegd. De beroepsprocedure kan dan worden afgewacht in
een regulier h.v.b., waarmee de bezwaren tegen een overplaatsing naar het h.v.b. Ter Apel komen te vervallen.
Op grond hiervan is met de inrichting het volgende vastgelegd: In geval van instelling van beroep zal de inrichting een nieuw voorstel uitbrengen waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen overplaatsing naar Ter Apel.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoorde ten tijde van het instellen van beroep, gelet op zijn toenmalige status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Niet aannemelijk is kunnen worden dat klagers plaatsing in de p.i Hoogeveen heeft geleid tot verkleining van diens kans op een eerlijk proces in diens strafzaak. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, in het bijzonder gelet op het feit dat de terechtzitting in klagers strafzaak op korte termijn zou plaatsvinden en het feit dat de selectiefunctionaris
heeft aangegeven met de afloop van die strafzaak rekening te zullen houden, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 15 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven