Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3433/GB, 23 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:23-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3433/GB

Betreft: [klager] datum: 23 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.R. Smeets, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem na herselectie over te plaatsen naar de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 januari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis/ISD Sittard. Op 9 oktober 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Grave, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht.
Uit de overgelegde ordemaatregel blijkt dat er geen objectief bewijs is voor de aan klager toegerekende mishandeling van een medegedetineerde. Deze mishandeling is nu juist redengevend geweest voor klagers overplaatsing.
De bestreden beslissing reikt veel verder dan het beoogde doel, te weten het wegnemen van de onrust in de inrichting. De beslissing zal meewegen bij verzoeken om regimaire verloven en een verzoek om deelname aan een penitentiair programma. De negatieve
beslissing op een verzoek om detentiefasering bevestigt de ongewenste gevolgen. Er heeft geen zorgvuldige belangenafweging plaatsgehad.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op verzoek van de directeur van de gevangenis/ISD Sittard uitgeplaatst naar aanleiding van een vechtpartij waarbij sprake is geweest van buitensporig geweld. Uit de overgelegde stukken blijkt dat klager betrokken is geweest bij de vechtpartij
en kan worden aangemerkt als agressor. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie.

Klager is derhalve terecht uit de gevangenis/ISD Sittard weggeplaatst en terugplaatsing zou tot grote onrust bij het personeel en bij medegedetineerden leiden.
Een verzoek om detentiefasering zal door de inrichting te allen tijde in behandeling genomen moeten worden. De selectiefunctionaris zal uiteindelijk beslissen of klager voor enige vorm van detentiefasering in aanmerking komt. Daarbij wordt de gehele
detentie van klager betrokken.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid het aan het selectieadvies ten grondslag liggende incident als dermate ernstig heeft kunnen aanmerken, dat een langer verblijf gelet op de orde en de veiligheid in de
gevangenis/ISD Sittard niet mogelijk was. Niet is gebleken dat klager tegen de opgelegde ordemaatregel beklag heeft ingesteld, waarmee de betrokkenheid van klager als vaststaand moet worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 februari 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven