Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2714/TB, 18 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:18-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2714/TB

betreft: [klager] datum: 18 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. drs. ing. T.P. Klaasen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 18 mei 2009 van de Staatssecretaris van Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. drs. ing. T.P. Klaasen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste en vierde lid Bvt juncto artikel 58, vijfde lid Bvt dient het beroepschrift tegen een beslissing tot plaatsing of overplaatsing uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van die beslissing te
worden ingediend.
Als dag van indiening geldt de dag waarop het beroepschrift door het secretariaat van de beroepscommissie wordt ontvangen. Een na afloop van de termijn van zeven dagen ingediend beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat het
beroepschrift zo spoedig mogelijk is ingediend als redelijkerwijs van de indiener van het beroep kon worden verlangd.

De beslissing is gedateerd op 18 mei 2009. De datum van uitreiking is niet bekend. Klager is op 12 mei 2009 gehoord op de voorgenomen plaatsing in de longstay. Het namens klager ingestelde beroep is gedateerd op 29 september 2009 en op diezelfde datum
ontvangen op het secretariaat van de Raad. Het beroep is derhalve te laat ingediend. Niet is gebleken van feiten of omstandigheden, op grond waarvan kan worden geoordeeld dat het beroepschrift zo spoedig mogelijk is ingediend als redelijkerwijs van
klager kon worden verlangd. Niet is komen vast te staan dat klager eerder beroep heeft ingesteld. Klager is op 2 juni 2009 feitelijk geplaatst in een longstayvoorziening. Voor zover klager de beslissing niet is uitgereikt, had hij tot kort na deze
datum
de mogelijkheid beroep in te stellen.
Namens klager wordt tevens verzocht om een herbeoordeling. Voor zover hiermee wordt bedoeld de in het nieuwe beleidskader longstay forensische zorg voorziene periodieke herbeoordeling van tbs-gestelden die in een longstayvoorziening verblijven, kan
klager evenmin in zijn beroep worden ontvangen. Het nieuwe beleidskader voorziet in een herbeoordeling na drie jaar verblijf in de longstay. In onderhavige zaak is daarvan nog geen sprake.
Gelet op het vorenstaande kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 18 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven