Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3027/GA, 11 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:11-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3027/GA

betreft: [klager] datum: 11 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 oktober 2009 van de beklagcommissie bij de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 januari 2010, gehouden in p.i. De Berg te Arnhem, is [...], unit-directeur bij de locatie Groot Bankenbosch, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een strafcel en intrekking van de twee eerstkomende (weekend)verloven, wegens een te laag kreatininegehalte in de urine.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd vanwege een te laag kreatininegehalte in de urine. Klager scoorde 1,7 mmol/l. Klager
bestrijdt
de uitslag niet, wel de hieraan verbonden conclusie dat er sprake is van fraude. Aan klager is tevens een terreinverbod opgelegd van twee weken en uitstel detentiefasering van drie maanden. Klager meent dat alleen sprake kan zijn van fraude als de
urinecontrole van tevoren is aangekondigd. Klager was niet op de hoogte van de urinecontrole en heeft voorafgaand water, thee en koffie genuttigd. Voor klager was het niet nodig om te frauderen, omdat hij in die periode geen drugs heeft gebruikt.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de inrichting worden veel urinecontroles uitgevoerd. Door middel van een zogenaamde streepjestest wordt op eenvoudige wijze bekeken of de
gedetineerde op opiaten scoort. Indien dat wordt geconstateerd, wordt de gedetineerde een terreinverbod opgelegd in afwachting van de exacte waardebepaling. Aan klager is overeenkomstig het drugsontmoedigingsbeleid een disciplinaire straf opgelegd voor
een te laag kreatininegehalte van 1,7 mmol/l.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen, kan de gedetineerde een disciplinaire straf worden opgelegd indien gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is vastgesteld, de gedetineerde weigert aan de
urinecontrole mee te werken dan wel is gebleken dat de gedetineerde met het urinemonster heeft gefraudeerd.

Op 11 augustus 2009 heeft klager een urinecontrole ondergaan. Uit het laboratoriumonderzoek is gebleken dat het urinemonster een kreatininegehalte had van 1,7 mmol/l. Als regel geldt dat bij een kreatininegehalte van minder dan 2,0 mmol/l uitgegaan mag
worden van fraude. Alleen bijzondere omstandigheden kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Hiervan is echter niet gebleken. De beslissing van de directeur kan derhalve bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is derhalve ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.G. Coumans en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 8 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven