Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3276/GB, 8 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3276/GB

Betreft: [klager] datum: 8 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Schutterswei te Alkmaar ongegrond verklaard.

2.1. De feiten
Klager is sedert 31 oktober 2009 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere. Op 30 november 2009 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Schutterswei te Alkmaar.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een medisch probleem en moet daarom niet in Schutterswei geplaatst worden. Daar is gelogen en bedrogen en het hele verhaal in het medisch dossier vervalst. In Almere is door de tandarts het een en ander ontdekt wat al jaren speelt. De
reclasseringsmedewerker van de Brijder Stichting Alkmaar vindt het geen bezwaar als klager in Almere blijft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst omdat hij is geplaatst in het project Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast en omdat zijn reclasseringscontacten in Alkmaar lopen.
De selectiefunctionaris heeft aangegeven contact te hebben gehad met het bureau selectie en detentiebegeleiding (b.s.d.) van Schutterswei. Daar werd hem verteld dat klager niet tegen de overplaatsing in beroep is gegaan, maar zich heeft beklaagd
tegenover de arts. Het b.s.d. heeft de reden van overplaatsing inmiddels aan betrokkene uitgelegd.

3.3. Op verzoek van de beroepscommissie heeft klager aangegeven dat hij zijn beroep tegen de beslissing tot overplaatsing wel door wil zetten. Hij heeft dit als volgt toegelicht. Klager heeft een probleem met de arts, al gedurende negen jaar. Deze
arts heeft de hele boel voorgelogen. Klager heeft nog steeds dat medische probleem en wil daarom graag overgeplaatst worden naar een inrichting waar deze arts niet werkzaam is en een andere arts naar zijn probleem kan kijken. De arts in Schutterswei
zal
klager gezien zijn verleden en de leugens nooit helpen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft tot taak de meest passende inrichting voor een gedetineerde te bepalen. Hierbij spelen diverse factoren een rol, waaronder de beveiliging, de optimale benutting van voorhanden zijnde celcapaciteit en het bewaken
van
een goede rechtsgang. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gedetineerde, maar problemen in de relatie arts-patiënt kunnen in het kader van de selectiebeslissing niet aan de orde komen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 8 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven