Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3491/GB, 8 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3491/GB

Betreft: [klager] datum: 8 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 30 oktober 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam (huis van bewaring). Op 7 juli 2009 is hij geplaatst in de penitentiaire inrichting Lelystad (gevangenis Lelystad), waar een regime van
algehele gemeenschap geldt.

2.2. Bij uitspraak van 11 november 2009, met nummer 09/2420/GB van de beroepscommissie is het eerdere beroep van klager gericht tegen het niet-ontvankelijk verklaren van klagers bezwaarschrift tegen de beslissing om hem in de gevangenis Lelystad te
plaatsen gegrond verklaard. De bestreden beslissing is vernietigd en de selectiefunctionaris is opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken.
Vervolgens heeft de selectiefunctionaris op 10 december 2009 de onder 1. vermelde beslissing genomen en klagers bezwaarschrift ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij wil allereerst de vraag stellen wie beoordeelt of een verlofadres aanvaardbaar is en vervolgens de vraag stellen of er door hem helemaal geen verlofadres is opgegeven. Bij de stukken is geen schriftelijk document gevoegd waaruit een duidelijke
beoordeling/afwijzing van het verlofadres volgt.
Klager wil duidelijk maken dat hij wel een verlofadres had opgegeven en dat hij sinds hij is overgeplaatst op 7 juli 2009 weer hetzelfde verlofadres heeft opgegeven en dit aanvaardbaar is bevonden. Vandaar klagers vragen aan de selectiefunctionaris.
Klager wenst een grondige reden te vernemen voor de afwijzing van zijn verlofadres. Indien de selectiefunctionaris geen schriftelijk document kan overleggen met daarop de afwijzing van klagers verlofadres en de grondige reden daarvoor, wordt verzocht
om
het beroep gegrond te verklaren en hem door de selectiefunctionaris te laten selecteren voor een meer open setting. Verzocht wordt om klager een schadevergoeding toe te kennen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor een gesloten setting in verband met het toentertijd ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres, waardoor hij niet geplaatst kon worden in een meer open setting. Een en ander is een van de objectieve criteria voor het
verlenen
c.q. plaatsen in een inrichting met regimair verlof.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de penitentiaire inrichtingen Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager is geselecteerd voor een gesloten setting, omdat ten tijde van de selectie een aanvaardbaar verlofadres ontbrak. Uit de stukken kan echter niet worden opgemaakt om welk verlofadres het gaat, noch de reden waarom klagers verlofadres
onaanvaardbaar zou zijn.

4.4. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris dient te worden vernietigd omdat deze onvoldoende met redenen is omkleed.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager is geboden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 februari 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven