Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2916/GA, 8 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2916/GA

betreft: [klager] datum: 8 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [gemachtigde], namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 16 oktober 2009 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Breda, betreffende de omstandigheid dat klaagster tijdens haar detentie niet is ingelicht over en geholpen bij het stopzetten van haar
uitkering en ziektekostenverzekering,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster alsmede haar vertegenwoordiger [...] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Artikel 60, eerste lid, van de Pbw luidt: ”Een gedetineerde kan bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.”
Artikel 1 van de Pbw luidt voor zover hier van belang: ”Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: e. gedetineerde: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt;”

Gelet op deze bepalingen staat de mogelijkheid van beklag alleen voor gedetineerden open. Het klaagschrift is ingediend nadat klaagster uit detentie was ontslagen. De beklagrechter had klaagster om die reden niet-ontvankelijk moeten verklaren in haar
beklag. Dat betekent dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en dat de beslissing van de beklagcommissie, zij het op andere gronden, moet worden bevestigd.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. P.C. Vegter en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 8 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven