Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3220/GB, 19 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3220/GB

Betreft: [klager] datum: 19 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 september 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt geen duw te hebben gegeven aan een personeelslid. Klager heeft een getuigenverklaring overgelegd waaruit blijkt dat klager geen personeelslid heeft geduwd. Klager geeft toe door emoties uitlatingen te hebben gedaan die niet correct zijn.
Klager heeft het betreffende personeelslid zijn excuses hiervoor aangeboden. Sinds zijn binnenkomst in de inrichting waar klager thans verblijft, heeft hij geen bezoek ontvangen van zijn ouders en familieleden. Hij gaat daar langerzamerhand kapot aan
en
heeft er veel verdriet van. Klagers bezoek heeft onvoldoende financiële middelen om hem te bezoeken. Tevens is het voor hen twee en een half uur rijden vanaf Vlaardingen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers functioneren wordt als bewerkelijk ervaren. Met regelmaat zijn er corrigerende gesprekken nodig met klager. Ook is klager afgezonderd in verband met het uiten van verbale dreigingen naar een personeelslid. Het belang van het ontvangen van
bezoek
wordt erkend. Het mag alleen niet zo zijn dat van de gedetineerde hierin geen bijdrage wordt geleverd. Vanaf 1 januari 2010 kan klager een nieuw verzoek tot overplaatsing indienen zodat hij de laatste fase van detentie in de regio Rotterdam kan
doorbrengen.

4. De beoordeling
Klager stelt tot op heden geen bezoek te hebben ontvangen. De selectiefunctionaris voert voldoende onderbouwd aan dat klager zich niet naar behoren gedraagt. Gelet daarop is de afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing niet onbegrijpelijk.
Overigens kan klager per 1 januari 2010 een nieuw verzoek tot overplaatsing indienen zodat hij eventueel de laatste fase van detentie in de regio Rotterdam kan doorbrengen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te
kunnen
leiden. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter , voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 19 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven