Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0048/SGA, 14 januari 2010, schorsing
Uitspraakdatum:14-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/48/SGA

Betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis/ISD De Grittenborgh te Hoogeveen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde p.i., inhoudende de met ingang van 7 januari 2010 ingevoerde wijzigingen van het
dagprogramma.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 14 januari 2010. De secretaris van de beklagcommissie bij voormelde inrichting heeft nog niet gereageerd op het verzoek om inlichtingen.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het volgende aangevoerd. Op 7 januari 2010 zijn er met betrekking tot het dagprogramma nieuwe regels ingevoerd. Deze wijzigingen zijn binnen 24 uur ingevoerd terwijl volgens de wettelijke normen een nieuwe regel minimaal 14 dagen van
tevoren moet worden aangekondigd, tenzij het een noodsituatie betreft. Verzoeker is sinds 25 juni 2007 arbeidsongeschikt en door de nieuwe regel wordt verzoeker extra gestraft omdat hij dagelijks 4 uren in bloktijd zal worden ingesloten. Volgens de Pbw
mag een gedetineerde die wegens medische gronden niet in staat is om te werken, niet worden ingesloten.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. In onderhavig geval is er geen sprake van een door of namens de directeur genomen beslissing betreffende verzoeker. De wijzigingen binnen de dagprogramma’s op de woonafdelingen zijn
gebaseerd op landelijke besluitvorming (Strategische Kader Modernisering Gevangeniswezen, 24 september 2009 en Circulaire 5613074/09/DJI, 5 oktober 2009). Er is derhalve sprake van algemeen geldende regelgeving.

2. De beoordeling
Nu het verzoek – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – is gericht tegen de toepassing van een gewijzigde, voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel, is verzoeker ontvankelijk in zijn schorsingsverzoek.
In haar eerdere rechtspraak heeft de beroepscommissie reeds meermalen beslist dat gedetineerden, die niet deel kunnen nemen arbeid omdat zij door de medische dienst van de inrichting (voor langere tijd) arbeidsongeschikt zijn verklaard, niet tijdens de
voor de arbeid bestemde uren mogen worden ingesloten. Nu door de directeur niet is weersproken dat verzoeker (deels) arbeidsongeschikt is verklaard, moet het verzoek worden toegewezen. De voorzitter zal de tenuitvoerlegging van onderhavige beslissing
schorsen voor zover daarin is bepaald dat klager tijdens de uren dat hij – op grond van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverklaring – niet kan deelnemen aan de arbeid, wordt ingesloten.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang, voorzover daarin is bepaald dat klager tijdens de uren dat hij – op grond van de gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsverklaring – niet kan deelnemen aan de arbeid, wordt ingesloten.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 januari 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven