Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3397/GB, 2 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:02-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3397/GB

Betreft: [klager] datum: 2 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Hoekzema, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Tilburg, met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 mei 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Wolvenplein te Utrecht. Op 28 oktober 2009 is hij geplaatst in de gevangenis Tilburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Bij beslissing van 14 januari
2010 is klager in verband met de sluiting van de gevangenis Tilburg, geselecteerd voor de gevangenis Arnhem Zuid, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Klager is daar op 18 januari 2010 geplaatst. De einddatum van detentie is 7 juni 2010.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in het goed verlopen van de verloven, waarbij hij uit gaat van de opgemaakte selectierapportage waaruit blijkt dat de politie en de inrichting aangeven ook geen vertrouwen te hebben. De
politie stelt dat klager de laatste jaren afspraken niet nakomt en stelselmatig bezig is met het plegen van strafbare feiten. Dat laatste is inderdaad juist. Dit alleen is echter geen reden om hem niet in een inrichting met verlofmogelijkheden te
plaatsen. Klager betwist dat hij de gemaakte afspraken niet na zou komen. Niet is aangegeven om welke afspraken het gaat. Daardoor is dit ook niet toetsbaar.
Klager wenst in de gelegenheid te worden gesteld om zijn op leeftijd zijnde moeder te bezoeken, daar zij zelf niet meer in staat is om naar Tilburg te reizen.
Klager is inmiddels van zijn verslaving en schulden af en wil zich richten op de toekomst. Het is van belang dat hij langzaam resocialiseert om niet terug te vallen en daarvoor is detentiefasering noodzakelijk. In de adviesrapportage van de
reclassering
van 16 december 2009 wordt zelfs geadviseerd tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In het selectieadvies van de locatie Wolvenplein te Utrecht van 12 oktober 2009 wordt aangegeven dat klager op basis van zijn gedrag geschikt wordt geacht voor een beperkt beveiligd inrichting (b.b.i.) zonder regimesgebonden verlof. Klager stelt zich
binnen de inrichting nogal manipulerend op en vooral zwakkere gedetineerden probeert hij te beïnvloeden. Ook is klager een aantal malen betrapt op het maken van brieven op de computer. Klager trachtte in die brieven leningen aan te vragen. Voorts heeft
klager medegedetineerden genoemd als drugsbezitters. Later bleek dat volledig onjuist te zijn.
In het selectieadvies wordt voorts aangegeven dat volgens de politie klager ook buiten de inrichting een onbetrouwbare indruk maakt. Hij heeft door zijn oplichtingpraktijken veel slachtoffers gemaakt en valt voortdurend in herhaling. Hij komt afspraken
met de politie nooit na. Klager is een veelpleger die volgens de politie voor veel overlast zorgt.
De selectiefunctionaris is van mening dat klager veel controle nodig heeft om te voorkomen dat hij anderen beïnvloedt en/of benadeelt. Men dient er voor te waken dat hij de praktijken die hij buiten de inrichting heeft uitgeoefend ook niet binnen de
inrichting gaat uitoefenen.

4. De beoordeling
Uit het advies van h.v.b. te Utrecht van 21 november 2009 komt naar voren dat klager op basis van zijn gedrag geschikt wordt geacht voor een beperkt beveiligd inrichting (b.b.i.) zonder regimesgebonden verlof. De inrichting heeft van de politie een
negatief advies ontvangen ten aanzien van verlof. Klager wordt officieel beschouwd als een veelpleger en hij is besproken in het Justitieel Casusoverleg Volwassenen. Klager is gedetineerd in verband met het oplichten van een groot aantal mensen. Voorts
is het te verwachten dat klager bij een tijdelijke vrijheid zal vervallen in zijn oude gewoonte van het oplichten van personen. De politie verwacht dat klager zijn afspraken niet zal nakomen, omdat hij zich nooit aan de afspraken met de politie heeft
gehouden.
Gezien het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris om klager te plaatsen in een b.b.i. zonder regimesgebonden verlof bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 2 februari 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven